Ennek a mellbevágó interjús dolgozatnak a a közzétételét kérték, aminek természetesen nem lehet ellentmondani.  

 

"A lelki egészség védelmében és jegyében, és az egyenlő bánásmódhoz való jog értelmében születtek. Ők így emlékeznek."

 

Tisztelt Bicskeiek!

Az FMISZI bicskei ápoló – gondozó otthon (pszichiátriai betegek és értelmi fogyatékkal élők) lakói közül néhányan, az „1956-os Forradalom és Szabadságharc” 60. évfordulója alkalmából „tollba” mondták személyesen megélt és mélységesen átérzett élményeiket, tapasztalataikat.

Szeretném ezt továbbadni. Célom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat alkotó személyek is rendelkeznek értékteremtő és - megőrző emlékekkel, véleményekkel, mellyel reményeim szerint hozzájárul(hat)nak ahhoz, hogy 1956 bátor történései, hősei ne merüljenek feledésbe.

Az alábbi interjúk, egy tematikus foglalkozás produktumai, melyek a lelki egészség védelmében és jegyében, és az egyenlő bánásmódhoz való jog értelmében születtek. Ők így emlékeznek. Miért is lenne rá okunk, hogy ne higgyünk nekik…? (Még akkor is, ha esetenként úgy véljük, hogy a hosszú idő távlatában, az emlékek háborús eseményekkel színezettek.)

 

LAKÓINK MESÉLTÉK

Emlékeim 1956-ról

„Kitört a forradalom, ezt a rádióból tudtuk meg. Akkor 14 éves voltam és Somogyváron éltem

egy intézetben. Ott nem voltak harcok. A műszaki egyetemisták indították el Budapesten.

Féltek az emberek Somogyváron is. A szüleim Budapesten, a XIV. kerületben laktak, a

lakásuk ablakait kilőtték. Akkor mesélték el nekem, amikor Karácsonyra hazavittek. 8

hónapig csak a konyhát és a kamrát lehetett használni, mert a két szobát úgy szétlőtték. Arra

is emlékszem, hogy nagyon nehezen lehetett akkor élelmiszerhez és ruhához hozzájutni. Nagy

szegénység volt.”

 

„2 éves voltam akkor és Felsőmándon éltem. Egyszer jöttek az ÁVO-sok és a keresztapámat

keresték. A Lajos nagybátyám mondta, hogy jól elbújtatták. Később megtudtam, hogy

disszidált. Svájcból sajnos már csak a hamvai kerültek haza.

Akkor élt és uralkodott Rákosi, aki egy nagyon kegyetlen ember volt. Sok embert

kivégeztetett, köztük papokat is.”

 

„4 éves voltam akkor és Székesfehérváron éltem. Azt beszélték az emberek, hogy

lövöldöznek a városban és menjen mindenki tüntetni. A szüleim is mentek. Egy nap a szálló

elé beállt egy tank és sok szovjet katona. Felszólították a népet, hogy menjenek haza, de a nép

nem mozdult csak kiabálták, hogy - ruszkik haza, ruszkik haza!- Majd közéjük lőttek. Az

emberek pedig csak szabadságot, önállóságot és demokráciát akartak.”

 

„Anyukám mesélte, hogy Sztálin katonái megtámadták az újvárosiakat. Egy ideig úgy is

hívták a várost, hogy Sztálinváros. A szovjet katonák sok lányt és fiatalasszonyt

megerőszakoltak.”

 

„5 éves voltam és Vértesacsán éltem. A házunk mögött egy nagy tisztáson rengeteg katona

tanyázott hetekig. Járták a házakat és kéregettek. Apám is sok bort adott nekik, mert az volt

neki. Sok orosz szót akkor tanultam meg. Éjjel nagyon hangoskodtak, mi nagyon féltünk,

sokat sírtunk a testvéreimmel.”

 

„Már fiatal felnőtt voltam akkor, és a családdal Felsősomlyón éltünk egy gyönyörű tanyán. 1

fiú és 5 lány testvérem volt. Arra emlékszem, hogy amikor jöttek a ruszki katonák, a

lányoknak el kellett bújni egy pincében és sok kabáttal letakartak minket. Így is megtaláltak

bennünket, de szerencsére nem bántottak senkit, mert két testvérem a Magda és az Erzsi

nagyon-nagyon sírtak és könyörögtek nekik, hogy ne bántsanak bennünket.”

 

„Arra emlékszem, hogy Nagykállóba mentem akkor a gimnáziumba és a könyvesbolt kirakata

szét volt lőve, és a könyvek szanaszét hevertek az utcán. Ott már harcot nem láttam, de hosszú

ideig nem kellett iskolába menni.”

 

„1956-ban 11 éves voltam és Hídvégen éltem. Véleményem: akik akkor gazemberek voltak,

azok a Kádár rendszer után is azok maradtak. Egy személyre különösen emlékszem, aki több

embert elvitetett a börtönbe. Október végén megnyíltak a börtönajtók, akkor bezzeg megijedt

és bocsánatkérő leveleket irkált. Ez az ember soha nem dolgozott, de mindenhol a nyolc

osztály iskolázottságával vezető volt. Természetesen elvhű párttag volt, így mindent lehetett

neki. Jó hírszerző, besúgó volt. Az embereket örökös félelemben tartotta. Sajnos, ezeken az

embereken, vagy azokon akik ebben a szellemiségben nevelkedtek ez ma is érezhető.”

 

„Nagyanyám mesélte, hogy amikor jöttek a gépfegyveres orosz katonák, egyre csak azt

hajtogatták, hogy - „barisnya, barisnya” –

Mire nagyanyám a lábára mutatott és azt mondta: - honnan a fenéből adjak, mikor csak ez az

egy rongyos harisnyám van?!

Később tudta meg, hogy ez lányt jelent, és hogy a húgát akarták…”

 

Szíves figyelmüket megköszönve, tisztelettel:

 

Keilbach Józsefné

egészségfejlesztő - pedagógus

Kelt: Vértesboglár, 2016. október

Bicske városa 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepséget a Petőfi Művelődési Központban tartja meg 2016. október 23-án 17 órától.  

56zaszlo.jpg

 

5.56.jpg

 

hősök tere.jpg

 

A községi ideiglenes nemzeti bizottság 1956. október 27-én alakult meg. A bizottság józan, paraszti ésszel azt a „szép”és kötelező feladatot vállalta, amire mindig is büszkék lesznek a tősgyökeres bicskeiek; a Budapesten harcolóknak gyűjtöttek élelmiszert és továbbították Budapestre.
Soltész József bicskei fényképészmester 1956-ban készült fényképeinek negatívját évtizedeken át titokban, minden számára fontosat kockára téve őrizte meg az utókornak. A Nagy Károly Városi Könyvtár szívmelengetően gazdag helytörténeti gyűjteményének darabjai ezek a képek.

3.56.jpg

 


A Fejér Megyei Néplapban 1956. október 26-án jelenik meg a kormány felhívása, amely tiltja a gyülekezést. Ennek ellenére országszerte, így Bicskén is folytatódnak a felvonulások. Majd a bicskei parasztemberek élelmet gyűjtenek a fővárosiaknak.
A bicskei 56-os események leírásához a Bicskei Nagy Károly Városi Könyvtártól kaptam segítséget. „Magyarország egyetlen városát, faluját sem kerülte el az 1956. október 23. forradalmi szele, mely a Rákosi rendszer politikája ellen foglalt állást, s a magyar szabadság megvalósítását tűzte ki célul. Így tehát lakóhelyem, Bicske is részt vett a forradalomban, amelynek közvetlen gyújtómagja a Budapesten kirobbant forradalom volt" – írja tanulmányi versenyre 1993-ban beadott dolgozatában az akkor 16 éves Pokó Diána, bicskei gimnazista. Dr. Pokó Diána ma jogász és Európa-joggal foglalkozik. Történelem tanára, a bicskei középiskolában Karádi Imre, a Vajda János Gimnázium nagyszerű igazgatója volt, aki 56-ban Bicskén elnöke lett a Bicskei Pedagógusok Forradalmi Bizottságának. Ennek tagjai voltak többek között Mészáros Árpád és Kiss László tanárok is, akik haláluk után is megmaradtak Bicske emlékezetében.

4.56.jpg

 

 

Bicskéről 1 500-2 000 ember volt bejáró dolgozó, akik Budapesten végezték napi munkájukat. Az Ipach-ház előtt, a katolikus templom mellett Varga János kisiparos felmászott a kétméteres kulák szégyentáblára és onnan mondta el, hogy Pesten ávósok lövik a fegyvertelen, ártatlan tömeget. A rendőrkapitányság előtt is tüntettek. Almássy főhadnagy, a rendőrkapitány a tüntetők mellé állt. Az eseményeket Soltész József fényképész örökített meg. Józsi bácsi évtizedeken keresztül titokban őrizte a negatívokat. (A képeket a bicskei könyvtár jóvoltából láthatjuk, amikből idén kiállítás is látható a Könyvtárban.)

2.56.jpg

Faragó József volt a bűnügyi osztályvezető, akit szökött rabok rugdosva és tettlegesen bántalmazva kísértek az autóbuszhoz, hogy kivégzésre vigyék. Azonban Soltész József – a helyi fényképész – megmentette őt azzal, hogy a fogva tartó kérdésére pozitív, Faragót mentő választ adott.

 

Egy rendőrségi jelentés szerint, október 23-án a Lenin út, Sztálin út sarkán (ma Szent István út és Kossuth út) nagy tömeg gyűlt össze, meghallgatták a 16 pontos követelést, majd hazamentek.

26-án ugyanitt felvonulnak a helyi diákok. Követelik a vörös csillag eltávolítását. „Ruszkik haza!", „Le a vörös zászlóval!" – skandálják. Megrongálják a szovjet emlékművet.

A községi ideiglenes nemzeti bizottság október 27-én alakult meg. A bizottság józan, paraszti ésszel azt a „szép” feladatot választotta, amelyre mindig is büszkék lesznek a tősgyökeres bicskeiek; a Budapesten harcolóknak gyűjtöttek élelmiszert és továbbították Budapestre.

„A Hazafias Népfront felhívása a falu dolgozó népéhez! Dolgozó parasztság! Élelem kell a fővárosnak, kenyér, tej, zöldség, burgonya kell a budapesti csecsemőknek, gyerekeknek, anyáknak, kórházaknak, Budapest népének. A nép kívánsága szerint az új nemzeti kormány a népre támaszkodva erélyesen hozzáfogott az ország problémáinak megoldásához. Előlegezzetek bizalmat a kormányunknak programja megvalósításához. Adjatok minél gyorsabban a fővárosnak kenyeret, tejet, zöldséget, burgonyát" – állt a Szabad Népben.

6.56.jpg

Október 27-én a Tanács egyetlen dolgozója sem jelent meg munkahelyén. A rendőrség szétszéledt. A falu közbiztonsága megingott. Többek között ezért is alakult meg a Községi Nemzeti Bizottság. Fő szervezője Kutrik József volt, vezetőnek Vértes Vilmost választották, aki 1932-44 között Bicske főjegyzője volt. A háború után nem kerülhetett vissza állásába.

„Vili bácsi megállt volt irodája ajtajánál, könnyei lassan peregtek arcán... elcsukló hangon csak ennyit tudott mondani: én húsz évig dolgoztam e falak között, bár a hatalom urai elkergettek. Ha most szeretett községem lakói és a párt is hív, szívesen állok rendelkezésükre" – emlékezett Kutrik József.

Vili bácsi megalapította a Nemzeti Bizottságot, minden rendőr mellé nemzetőrt állított. Nemzetőr csak az lehetett, akinek Vértes Vilmos aláírt igazolványt adott. Aktivizálták a vöröskeresztes szervezetet. Gondoskodniuk kellett az élelmiszerboltok nyitva tartásáról. A Nemzeti Bizottság minden erejével igyekezett megakadályozni, hogy vér folyjon Bicskén.

Október 29-én alakult meg a Bicskei Nemzetőrség. A Járási Nemzeti Bizottság, Kornély Ferenc elnökletével tanácsi dolgozókat számoltatott el. A fő kérdés az volt, „ki hogyan tolta Rákosi" szekerét – derül ki a levéltári adatokból. Október 30-án két TSZ felosztásába kezdtek. Fehérvárról 60 puska és 5 géppisztoly érkezett, és megtörtént a járási rendőrkapitány leváltása. November 1-jén letartóztatták Bicske nyugdíjas párttitkárát. Október 30-án kezdődtek a tárgyalások a téeszek vezetőivel a magángazdák kárpótlása érdekében.

Este a Turulban – a mai művelődési ház – heves ifjúsági gyűlést tartottak. Az élelmiszerszállító bicskei fiúkat Budaörs határában megállították az orosz katonák – de végül elengedték őket. Október 31-én Vértes Vilmos és Kutrik József józan ítélőképessége mentette meg a lincseléstől Bagoly István ávós főhadnagyot és a brutális dolgairól ismert nyugalmazott párttitkárt, Kemény Istvánt.

patika.jpg

Dr. Tóth Géza lett a rendőrkapitány november 1-jén. Két és fél napig tartó kapitánysága alatt a rend helyreállításával foglalkozott, amiért később 10 hónap börtönre ítélték.

November 5-én a Községi Nemzeti Bizottság lemondott.

November 6-án megjelent két tank, 100 szovjet katona. Kutrik Józsefet a katolikus templom kerítéséhez állították. Így emlékezett:
„Síri csend volt a községben, egy lelket sem lehetett látni az utcán... Kornély Ferenccel együtt teherautón vittek Székesfehérvárra. Egymásra néztünk, Feri szomorúan megszólalt, neked könnyebb, mert téged az ellenségeid, engem volt barátaim gyilkolnak meg...”

Kutrik Józsefet 6 év börtönre, teljes vagyonelkobzásra ítélték. Vértes Vilmost 3 év börtönnel és 100 Ft vagyonelkobzással büntették. Dr. Tóth Géza, Börcs Jenő, Tálas Géza, Andrási László szintén börtönbe került. Kornély Ferencet felmentették, de Weichinger Lászlóval együtt internálták. Többen disszidáltak.

A forradalmat követő kegyetlen megtorlások, a bosszú, a félelem, a megtört emberi sorsok, a mély hallgatás összeszorított szájjal hosszú éveken át - Bicskét sem kerülték el.

 

Izing Antal

jba.jpg

Mintegy hatvanan jelentek meg ma a Gyermekotthon felfüggesztett igazgatója melletti kiálláson.

20161022_170533_resized.jpg

 

 

temimen.jpg

Legalább 25 egykori növendék érkezett Bicske alsóra, a Jókai utca sarkára 16 órára, ahonnan később rendőri biztosítással indult több mint hatvan fős menet a Gyermekotthon Kossuth utcai kapujáig.

kapu_1.jpg

Az RTL is jelen volt. 

20161022_171249_resized.jpg

 Prókai Julcsi, a szervező Szentendrén él. Tizenhat éve hagyta el ezt a helyet, ahol nevelkedett. Mint a kapu előtt kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy mi késztette őt János bá' melletti kiállásra, azt válaszolta, hogy szeretetet, hitet, iránymutatást és sok biztatást kapott ezen a helyen tanáraitól, nevelőitől és az igazgatótól is. Ismeri a belső viszonyokat, mint gyermekotthonosok tartják egymással a kapcsolatot és mindezt nem lehetett szó nélkül hagyni.

20161022_170150_resized.jpg

Az idefelé vezető úton arról is beszélgettünk bicskeiekkel, hogy ebben az ügyben a mi kiállásunk, a mi itt létünk  olyan jelentőségű, mint amikor egy platán levele lehull odabenn a kastélyparkban például a dísztavacska víztükrére. Nekünk mégis fontos. 

20161022_171209_resized_1.jpg

20161022_170557_resized.jpg

De így utólag mégis igaza van Prókai Julcsi szervezőnek, mert így legalább elmondható: mi kifejezhettük véleményünket, szolidaritásunkat. A megmozdulás egy napra esett János előzetes letartóztatásával. A rendezvényen pedagógusok is részt vettek.   

20161022_170550_resized.jpg

A lényeget az egykori gyeris Király Mariann írta le, aki ma segédmunkásként dolgozik:

"Ne bánkodjon János bácsi, mi úgyis hiszünk magába'".           

Azt írja a Bicskei Újság 2. oldalán az Európai Unió által támogatott bicskei projektekről írott - tartalmas, örvendetes - összefoglalójában, hogy Bicskén a vasútállomás, Móricz Zs. u. - Kiskútéri árok és Kazinczi utca által határolt területen lesz többek között vízelvezető árok.

Természetesen nem Kazinczy utcát akartak ott írni, hanem Zrínyi utcát!  De kevés a vezetésben a bicskei. Mert ha a vasútállomás utcai frontja és a Móricz Zsigmond utca vonala a képzeletbeli háromszög alapvonala, akkor a Kiskútéri árok medre az A oldal és a Zrínyi a B.  

 

A vízelvezetés, a majdani övárok blogunk régi tanácsa. Alap. A kerékpárútnak, aminek gondolatával a Csabdin élő Veszelovszki Zsolt jelentkezett először és legrégebben, de nevét sajnos sehol nem látni - ő különben nem is igényli -, nagyon örül minden szülőföldjét szerető bringással együtt - annak külön, hogyha Tarjánt elérjük, akkor csatlakozunk ahhoz az úthoz, ami jobbra kis ívben  kanyarodva felvisz minket a Dunáig - kerékpárúton.

Kazinczy Ferenc (Érsemjén, 1759. október 27. – Széphalom, 1831. augusztus 23.) nyelvújító, akinek széphalmi mauzóleuma előtt bicskei és járásbeli vándortáboros úttörők, akiket a pomogácsok folyton támadtak, de mindig visszavertük őket - tisztelegtünk a magunk egyszerű módján a zempléni nagy túra heteiben - szóval nem értjük, hogyan nincs A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS VEZÉRALAKJÁRÓL  Bicskén legalább egy kis közöcske elnevezve.

Ezt is a Bicskei Újságnak köszönhetjük, már hogy eszünkbe jut hiányolni...      

 

Afgán és szomáliai állampolgárok bántalmazták egymást a menekülttáborban - adta hírül az FMRFK Kommunikációs Szolgálata.  

A bicskei nyílt befogadó állomás területén - áll a közleményben - 2016. október 20-án 4 óra körül négy menekültügyi eljárás alatt álló férfi verekedett össze. A verekedőket a befogadó állomás biztonsági szolgálatának munkatársai szétválasztották. A mentők egy afgán és egy szomáliai állampolgárt vittek kórházba. A Bicskei Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanújával indított nyomozást.

A rendőrség a befogadó állomáson és környezetében továbbra is fenntartja a közbiztonságot és a közrendet.

Október 28-án 15-18 óra között, okt. 29-én 9-14 óra között lehet a Kisfaludy utcai piactérre vinni festékmaradékot, higitót, irodatechnikai hulladékot, fáradt olajat, oldószereket, veszélyes anyaggal terhelt edényeket, fénycsöveket, izzókat, gyógyszerhulladékot, étolajat, mosószereket, akkumulátorokat. 

 

Olvasónk kérdezi Pálffy Károlytól, akinek polgármestersége idején a legtovább volt kihagyva a veszélyes hulladék begyűjtése, hogy a hűtőket miért nem gyűjti a Zöld Bicske Kft. - mert az elektronikai eszközök hulladékának begyűjtése a város cégének feladata. Olvasónk napi kérdése, hogy vajon azt is a körbeszemetelt bicskei határban akarják látni?    

Téma az emberek között Bicskén az a tény, hogy nem kapunk befizetni való hulladékelszállítási számlát vagyis felgyülemlik, mert ebben szintén jelen van a felelőtlenség.    

2016.áprilisától a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását -  ennyit tudunk és azt, hogy még nem ért el hozzánk. 

A díjon egyébként nincs mit vitázni, Országos, központosított feladat lett - vajon miért? -, így többet késik a számlázás.

A sajtó tele van a tökéletlenkedés hírével. A  leírtak szerint bár egyszerre jön több számla, csúsztatva lehet majd befizetni.

Egy másik Olvasónk véleményével az itt élők többsége egészen biztos egyetért: 

"(...) a szervezés lenne a fontos, gondolni azokra a lakosokra, akiknek nincs gk. és mondjuk a telepről vagy a kertvárosból kell a város közepére bevinni. Ezért lett volna célszerű a több gyűjtőpontra szervezni a leadást. Lehet hogy meg kellett volna kérdezni egy olyan személyt akinek a korábbi évekből van tapasztalata (...). 

"Kedves Bicskeiek! Tudom hogy mostanában nagyon zűrös napokat élünk. De akinek van valami ötlete hogyan lehetne segíteni a Gyermekotthonból kidobott fiúk életén az ne tartsa magában és mindenféle ötlettel álljon elő. Adott 3 fiú 22 év körüliek, munka és szállás nélkül, akiket szerda este kitettek az utcára."

Mindennek jólelkű bicskeiek és környéken élők igyekeztek nyilvánosságot szerezni - a megoldás megtalálásának érdekében. 

Nem hivatalos forrásból származik: még egy évig működik a Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthon, aztán a gyerekeket átsoroljak más intézményekbe vagy nevelőszülőkhöz. 

A jelenlegi vezetők Pestről illetve Pátyról járnak Bicskére.

"1928-ban a kastélyt és 50 hold parkját 600.000 pengőért megvette a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium, s az 1929. április 17-én megkötött szerződés szerint ingyenes használatra átadta a székesfővárosnak, csupán a kincstár tulajdonjogának elismeréséül kellett a "székesfőváros közönségének" évi 20 aranypengőt fizetnie. A székesfőváros kötelezte magát, hogy a bicskei ingatlanon anya- és csecsemővédelmi intézetet és átmeneti leányotthont létesít. Az intézetet - "hálából a hathatós közbenjárásért" — Horthy Miklósnéról nevezték el.

A meglehetősen rossz állapotban lévő kastélyt a főváros - a vételárnál nagyobb összegért-teljesen felújította, korszerűsítette és megfelelő átalakításokkal gyermekotthon céljára alkalmassá tette. Ennek érdekében jelentős alaprajzi változtatásokat hajtottak végre, a dísztermet egy emelet magasságban megosztották, ezzel a második emeleten a gyermekek részére kialakítható helyiségeknek nyertek teret, a kapunyílást mindkét oldalon befalazva a kapuátjárót megszüntették. Miután a kastély parkjában mindössze egy 16 m mély kút volt, kevés, ivásra alkalmatlan vízzel, 358 m mélységű, percenként 600 liter 21 fokos vizet szolgáltató artézi kutat fúrattak 16.280 pengőért, ehhez szivattyúberendezést, víztartályt, vastalanítót létesítettek. 16.388 pengő összegben, központi meleg víz fűtéssel és berendezéssel látták el az intézetet 76.622 pengő értékben, a kastély új vakolatot kapott. A kőműves, föld- és tereprendezési munkák 208.855 pengőbe kerültek, a vízvezeték és csatornázás 67.089 pengőbe került, a festés, mázolás 18.073 pengőbe. Gőzfertőtlenítőt létesítettek, beteg- és teherszállító autóbuszt vettek, tejkonyhát rendeztek be, stb. Az átalakítási, felújítási és berendezési költségek végösszege 610.707,54 pengő volt.

 

 

 

Közlemény jelent meg a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon felfüggesztett igazgatójával kapcsolatban, aminek a www.bicske.blog.hu állásfoglalásához hasonlóan hangsúlyos momentuma: mint mindenkit, őt is megilleti az ártatlanság vélelme a nyomozati szakasz első percétől. 

"A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthont az elmúlt 26 évben irányító V. Jánost 5 ember azzal vádolta meg az RTL Klub “Házon kívül” műsorában, hogy éveken keresztül molesztálta a gyerekeket. A műsorra hivatkozva ezt a vádat több médium is átvette, sokszor torzulásokkal. Volt, hogy egyenesen, mint bizonyított tényt állították: gyerekmolesztáló volt, sok cikkben már mint pedofilt emlegetik.

A műsor levetítése után több Facebook csoport is alakult volt gyermekotthonos lakókból, dolgozókból, gyermekvédelmisekből János védelmében.

Ezen csoporttagok nevében, mi alulírottak - egykori lakók, munkatársak és támogatók - a jelenlegi vádlókkal szemben azt állítjuk: hogy az intézményben töltött idő, évek alatt soha ilyet az igazgató részéről nem tapasztaltunk.

Jánosnak és munkatársainak köszönhetjük, hogy hátrányos helyzetű gyerekként egyre szebb környezetben élhettünk, hogy külföldön, belföldön nyaraltunk, hogy nyitott, átlátható intézményben nőttünk fel.

Ezért azt kérjük, hogy a gyermekek elleni bűncselekmények iránt érzett társadalmi düh ne vigye el a figyelmet az ügy alapos, objekív hatósági kivizsgálásától és a média kiegyensúlyozott tájékoztatásra való törekvésétől.

Az ártatlanság vélelme pedig bírósági ítéletig mindenkit megillet.

Bicske - Budapest, 2016.október 19.

Tisztelettel:

Növendékek (volt)

Annaházi Alíz

Balla Zsófia

Bárány Gergely Zsolt

Berényi Zoltán

Besenyei Vivien

Boros Barbara

Danyi Kálmán

Forrás Mónika

Hangra Zorigt

Hegedűs Gabriella

Jargalsaikhan Ulzijargal

Kovács Éva

Kövi Melinda

Mosberger Nóra

Nagy Viktor

Ötvös Dóra

Pákozdi András

Papp Andrea

Prókai Julianna

Sebestyén Erzsébet

Mónika

Szabó Bettina

Tóth Mária (szülő)

Túroczi Szabina

Ulzi Bagi

Vaczula Imre

Vidinczei Szandra

Wágner Renáta

Volt kollégák:

Bagoly-Takács Eszter (nevelő)

Kihári Marika (gyermekétkeztetés)

Marton Józsefné (gyógypedagógus)

Szakmai, alapítványi támogatók:

Hantosi Sándor (Tolna megyei gyermekvédelmi

szakember, iskolaigazgató)

Király Dávid Zsolt

Király Katalin

Krajczár Gyula (Csokonai Ált. Isk. volt igazgató)

Lukácsik Sándorné

THE END

2016.10.10. 09:48

Bicskei sikerek a Pilis Kupán

Címkék: dhkse

2016.10.10. 09:38

Október 8-án a DHKSE csapata Pilis Kupán járt, ahol 18 csapat 120 versenyzője vett részt. Versenyzőink remekül helyt álltak, amit mi sem bizonyít jobban, mint az alábbi éremtáblázat:
Hoffher Tímea: Formagyakorlat - negyedik helyezés, Light Contact - ezüst
Kormos Kata: Formagyakorlat - arany, Földharc - arany
Zsinkai Márk: Formagyakorlat - ezüst, Light Contact - bronz
Bánszki Donát: Light Contact - arany, Chikara Kurabe - ezüst
Bozori Imre: Chikara Kurabe - arany
A versenyzői csapatot elkísérte: Metzger Antal mester, Rácz Richárd mester, Piros Béla mester jelölt, a bírói munkában segítséget nyújtott Timár Gábor úr. Köszönjük a minket kísérő szurkolóknak a lelkes bíztatást!

Köszönjük a szervezőknek a remek versenyt!
A versenyről készült további képeket megtekinthetik itt: www.facebook.com/dhkse

 Rácz Richárd edző 

 

20161008_100744.jpg

 

20161008_101148.jpg

 

20161008_131551.jpg

 

20161008_131743.jpg

 

20161008_171033.jpg

 

20161008_183831.jpg

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2016. október 9-én délután az 1-es számú főút 27. kilométerében Bicske térségében, melynek során egy gépkocsi az árokba hajtott.
A helyszíni szemle és műszaki mentés ideje alatt a forgalom rendőri irányítás mellett váltakozó irányban félpályán halad.
Kérjük a gépkocsivezetők fokozott figyelmét!

Vállalkozás és/vagy érzékenyítés

szallas2.jpg

Köszöntöm Önöket. Egy új sajátos vállalkozási formáról szeretnék tájékoztatást adni, szakembereknek és minden érdeklődőnek.
Közel 30 éve foglalkozom sérült emberekkel, fejlesztésükkel, szabadidős tevékenységeikkel, családi és egyéni programjaikkal.
Ez idő alatt sokféle hátránnyal küzdő emberrel, családdal találkoztam, akiknek természetesen megvoltak a maguk egyéni, saját problémáik, és meg volt az egész, sérült csoportra vonatkozó, közös problémájuk.
Ez utóbbi az üdülés, pihenés, kikapcsolódás kérdése. Egyszerű szavakkal fogalmazva, Ők nem mehetnek bármikor bárhova, hogy szabadidejüket eltöltsék. Ők sajátos igényekkel rendelkeznek, amiknek kielégítése igényel némi szakmai tapasztalatot és némi rugalmasságot, érdeklődést..mondjuk segítő szándékot a szolgáltatók részéről.
Az átlagemberek és a sérültek közelítése, régi humánus törekvése, minden alapvető emberi értékeket tiszteletben tartó társadalomnak.
Hozzáállásban, lélekben nem is küzdünk jelentős lemaradással egyetlen más országhoz képest sem.
A gyakorlatot pedig meg lehet szerezni, a tapasztalatokat mi át tudjuk adni, és segítünk mindenkinek, akit a sérült emberek és családjaik, barátaik üdültetése érdekel!
Jelenleg olyan partnerek keresése folyik, akik rendelkeznek, legalább részben közművesített, de üresen álló, nem használt földterülettel, vagy akár épülettel.
Kisebb nagyobb területük szélén, bérleti formában, helyet tudnának adni egy ideiglenes építménynek, konténer háznak, jurtának, sátornak.
Ami a legfontosabb: érdekli Őket egy ilyen, turisztikai partneri együttműködés.
Célunk, hogy Bicske környékén egy pályázati rendszeren belül, üdültetési hálózatot hozzunk létre, sérült emberek számára.
Hogy mi ebben a vállalkozás, az látható, hiszen vendéglátásról, üdültetésről van szó.
Hogy mi ebben az érzékenyítés?
Az, hogy céljaink szerint mindenki előtt nyitottá tesszük ezt a lehetőséget, mert ez a humánus alapon szerveződő üzleti vállalkozás nem igényel senkitől korábbi szakmai tapasztalatokat. Csupán érdeklődést, rugalmasságot és kíváncsiságot a felkínált együttműködéssel kapcsolatban.
A program megvalósítását a helyi, bicskei és a környékbeli önkormányzatok bevonásával, támogatásával szeretnénk megvalósítani. Sikeres pályázás esetén munka és kiegészítő kereseti lehetőséget, biztosít a környékből csatlakozó partnereknek.
A kapcsolat felvétel :
email: baia@vipmail.hu
Telefon: 0036 30 4166165

Koczka Béla
Természet Akadálymentesítése
Nonprofit Kft.

images.jpg

 

924157681_orig.jpg

 

e9ff964a45ac27ca185faa04e0c23e98.jpg

 

history-of-yurt-living.jpg

 

remote-wilderness-yurt3.jpg

A Győr felé vezető oldal 39-es kilométerénél történt a baleset. Megállították a forgalmat. Légi mentők érkeztek a helyszínre. 
Kamionnal ütközött egy pótkocsis kisteherautó az M1-es autópályán Bicske térségében, a Győr felé vezető oldal 39-es kilométerénél. Az ütközés következtében a kisteherautó vezetője beszorult az összeroncsolódott járműbe, ezért őt a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével emelték ki, majd átadták a mentőknek, akik megkezdték az ellátását. A műszaki mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták a Győr felé vezető pályaoldalt.

Helyszín: Fejér M1-es autópálya, 39-es kilométer, Győr felé - olvasható a Katasztrófavédelem honlapján

Risky wheelies and a shocking shark encounter: Winners of adrenaline-junkie photo contest capture daredevil stunts amid breathtaking landscapes 

 • These enthralling photos are the winners and top 55 runner-ups in this year's Red Bull Illume Awards
 • Overall Winner was handed to German photographer Lorenz Holder for his snap of a BMX biker on a bridge
 • Other standouts include fighter pilots, surfers, rock climbers, skateboarders, parachuters and divers

 

These mindblowing images are the proud winners and runner-ups of an adrenaline-charged photo contest.

Chosen from more than 36,000 submissions, the top 55 from the Red Bull Illume Awards were revealed at the Art Institute of Chicago this week, including the overall winners in each category.

Photographer Lorenz Holder was crowned the Overall Winner for his breathtaking shot of athlete Senad Grosic riding his BMX bike across a bridge in Germany, with the reflection in the water underneath creating the illusion of a near-perfect circle.   

An incredible black-and-white photo of surfer Renan Faccini amid a huge swell in Rio De Janeiro, Brazil, won first place in the Energy category, taken by Australian snapper Luke Shadbolt, while Norwegian photographer Vegard Aasen won the Mobile award with his mountaineering image taken in Hakuba, Japan. 

Other finalists include the shot of a diver nose-to-nose with an enormous shark in Portugal, and several daredevil rock climbers dangling precariously off cliffs in South Africa and Australia. 

Each of the winning images and top 55 submissions are now on display in illuminated lightboxes as part of the Red Bull Illume Exhibit Tour 2016, and will move around the world for the next two years.

Red Bull Illume showcases fantastically captivating photography

 

This image taken in Gablenz, Germany, by Lorenz Holder of a BMX athlete was chosen as the Overall Winner of Red Bull Illume Image Quest 2016

This image taken in Gablenz, Germany, by Lorenz Holder of a BMX athlete was chosen as the Overall Winner of Red Bull Illume Image Quest 2016

Norwegian photographer Vegard Aasen won the Mobile award with this mountaineering image taken in Hakuba, Japan 

Norwegian photographer Vegard Aasen won the Mobile award with this mountaineering image taken in Hakuba, Japan 

Alexandre Voyer shot diver Marianne Aventurier face-to-face with an enormous shark at the Azores Islands in Portugal

Alexandre Voyer shot diver Marianne Aventurier face-to-face with an enormous shark at the Azores Islands in Portugal

Daniel Vojtêch from Czech Republic won the Sequence Athletes award with his shot of Flying Bulls pilots Miroslav Krejci, Jan Rudzinskyi, Stanislav Cejka and Jan Tvrdic in Jaromêř

Daniel Vojtêch from Czech Republic won the Sequence Athletes award with his shot of Flying Bulls pilots Miroslav Krejci, Jan Rudzinskyi, Stanislav Cejka and Jan Tvrdic in Jaromêř

South African snapper Micky Wiswedel won the Wings category with his shot of climber Jamie Smith mid-fall as he attempts a new route on Table Mountain, Cape Town

South African snapper Micky Wiswedel won the Wings category with his shot of climber Jamie Smith mid-fall as he attempts a new route on Table Mountain, Cape Town

Denis Klero from Russia won the Close Up prize with his black-and-white shot of climber Rustam Gelmanov showing his chalk-covered hands in Fontainebleu, France

Denis Klero from Russia won the Close Up prize with his black-and-white shot of climber Rustam Gelmanov showing his chalk-covered hands in Fontainebleu, France

Italian photographer Ale Di Lullo scooped the New Creativity award with his shot of Aaron Chase riding his mountain bike over the windshield of a New York cab in Brooklyn

Italian photographer Ale Di Lullo scooped the New Creativity award with his shot of Aaron Chase riding his mountain bike over the windshield of a New York cab in Brooklyn

Lorenz Holder also won in the 'Playground' category for a shot of BMX rider Senad Grosic on a rusted viewing platform in Senftenberg, Germany
Australian Luke Shadbolt won the 'Energy Award' for his shot of surfer Renan Faccini set against a huge swell in Rio De Janeiro, Brazil

Lorenz Holder also won in the Playground category for a shot of BMX rider Senad Grosic on a rusted viewing platform in Senftenberg, Germany (left), while Australian Luke Shadbolt won the Energy Award for his shot of surfer Renan Faccini set against a huge swell in Rio De Janeiro, Brazil (right)

Canadian Jody MacDonald won the Lifestyle award with her mesmerizing image of her brother Ken MacDonald sitting atop a train during their adventure through the Sahara Desert

Canadian Jody MacDonald won the Lifestyle award with her mesmerizing image of her brother Ken MacDonald sitting atop a train during their adventure through the Sahara Desert

Runner-up Tristan Shu's shot of Jean-Baptiste Chandelier paragliding in the majestic mountains of Lac du Pontet, France

Runner-up Tristan Shu's shot of Jean-Baptiste Chandelier paragliding in the majestic mountains of Lac du Pontet, France

Pilot Francois Le Vot captured performing some rather dizzying tricks by photographer Balazs Palfi in Budapest, Hungary

Pilot Francois Le Vot captured performing some rather dizzying tricks by photographer Balazs Palfi in Budapest, Hungary

Vernon Deck captures snowboarder Iker Fernandez leaving a cloud of glittering snow behind him in St. Moritz, Switzerland

Vernon Deck captures snowboarder Iker Fernandez leaving a cloud of glittering snow behind him in St. Moritz, Switzerland

Seen from beneath the surface, surfer Beau Pilgrim rides a wave in Namotu Island, Fiji, taken by photographer Stuart Gibson

Seen from beneath the surface, surfer Beau Pilgrim rides a wave in Namotu Island, Fiji, taken by photographer Stuart Gibson

Jeremiah Watt artfully captures the strain of the face of rock climber Patrick Kingsbury at America's Indian Creek, Utah

Jeremiah Watt artfully captures the strain of the face of rock climber Patrick Kingsbury at America's Indian Creek, Utah

Ken Etzel also caught rock climber Wiz Fineron finding himself in a tight spot on the side of a cliff in Grampians, Australia

Ken Etzel also caught rock climber Wiz Fineron finding himself in a tight spot on the side of a cliff in Grampians, Australia

Another colourful masterpiece by Lorenz Holder, who photographed skateboarder Conny Mirbach here in Riem, Germany 

Another colourful masterpiece by Lorenz Holder, who photographed skateboarder Conny Mirbach here in Riem, Germany 

BMX rider Erik Orgo in Tallinn, Estonia, as seen through the eyes of a cat in this shot taken by photographer Jaanus Ree Red

BMX rider Erik Orgo in Tallinn, Estonia, as seen through the eyes of a cat in this shot taken by photographer Jaanus Ree Red

Snowboarders Arthur Longo, Gjermund Braaten and Ludwig Biltoft amid an explosion of balloons in Kitzsteinhorn, Austria, taken by Markus Rohrbacher

Snowboarders Arthur Longo, Gjermund Braaten and Ludwig Biltoft amid an explosion of balloons in Kitzsteinhorn, Austria, taken by Markus Rohrbacher

Diver Guillaume Nery plunges into the inky dark depths of a cave in Tulum, Mexico, shot by photographer Klaus Thymann

Diver Guillaume Nery plunges into the inky dark depths of a cave in Tulum, Mexico, shot by photographer Klaus Thymann

A logic-defying aerial shot of biker Richard Gasperotti, taken by Milos Stafek in leafy Klasterec nad Ohri, Czech Republic

A logic-defying aerial shot of biker Richard Gasperotti, taken by Milos Stafek in leafy Klasterec nad Ohri, Czech Republic

A cascade of spray follows athlete Mons Roisland in the icy waters of Folgefonna, Norway, taken by photographer Emil Sollie

A cascade of spray follows athlete Mons Roisland in the icy waters of Folgefonna, Norway, taken by photographer Emil Sollie

Samo Vidic's snap of Jonathan Paredes in Victoria Falls, Zambia
Dave Lehl's photo of Sage Kotsenburg in Vail Pass, Colorado, USA

Samo Vidic's snap (left) of Jonathan Paredes in Victoria Falls, Zambia, and (right) Dave Lehl's photo of Sage Kotsenburg in Vail Pass, Colorado, USA

Daring Andrew Pastura flies over a deep chasm in Hrabovo, Slovakia, in this monochrome image from photographer Jan Kasl

Daring Andrew Pastura flies over a deep chasm in Hrabovo, Slovakia, in this monochrome image from photographer Jan Kasl

Biker Nicholi Rogatkin takes a major tumble from a rock face in the USA's Virgin, Utah, taken by photographer Dean Treml

Biker Nicholi Rogatkin takes a major tumble from a rock face in the USA's Virgin, Utah, taken by photographer Dean Treml

Philipp Schicker makes for a snow-embedded vehicle in Hoch-Ybrig, Switzerland
Lorenz Holder's shot of Max Horn in Murnauer Moos, Germany

Pictured (left) Philipp Schicker makes for a snow-embedded vehicle in Hoch-Ybrig, Switzerland, taken by Claudio Casanova, and (right) Lorenz Holder's shot of Max Horn in Murnauer Moos, Germany

Rahel Schelb scales a towering iceberg in Iceland, shot under the glowing Northern Lights by photographer Tim Kemple

Rahel Schelb scales a towering iceberg in Iceland, shot under the glowing Northern Lights by photographer Tim Kemple

In Platteklip Gorge, South Africa, photographer Kelvin Trautman captures Sabrina Chesterman as she makes a giant stride

In Platteklip Gorge, South Africa, photographer Kelvin Trautman captures Sabrina Chesterman as she makes a giant stride

A dreamy shot of resting athletes Mayan Smith Gobat and Ben Rueck in Piedra Riscada, Brazil, by snapper Frank Kretschmann

A dreamy shot of resting athletes Mayan Smith Gobat and Ben Rueck in Piedra Riscada, Brazil, by snapper Frank Kretschmann

Skateboarder Cedric Romanens performs stunts in an unusual location in Laax, Switzerland, shot by Lorenz Holder

Skateboarder Cedric Romanens performs stunts in an unusual location in Laax, Switzerland, shot by Lorenz Holder

A surreal snap of water skier Mike Dowdy in Orlando, Florida, as seen through the viewfinder of Chris Garrison's camera

A surreal snap of water skier Mike Dowdy in Orlando, Florida, as seen through the viewfinder of Chris Garrison's camera

BMX biker Gasper Dolinar achieves a frankly amazing feat in Dolenja Vas, Slovenia, shot in black and white by Jan Pirnat

BMX biker Gasper Dolinar achieves a frankly amazing feat in Dolenja Vas, Slovenia, shot in black and white by Jan Pirnat

Kuba Konwent captures grinning parachuters Bartosz Staskiewicz, Sebastian Dratwa, Marta Molinska, Jan Kaczmarczyk, Sen Marcin and Agnieszka Rom hovering over Kazimierz Biskupi, Poland

Kuba Konwent captures grinning parachuters Bartosz Staskiewicz, Sebastian Dratwa, Marta Molinska, Jan Kaczmarczyk, Sen Marcin and Agnieszka Rom hovering over Kazimierz Biskupi, PolandRead more: http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3816162/Winners-Red-Bull-Illume-adrenaline-junkie-photo-contest-capture-daredevil-stunts-amid-breathtaking-landscapes.html#ixzz4MOb3MyVy
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

Előzés közben megcsúszott

Címkék: rendőrség

2016.10.07. 09:56

Közúti közlekedési baleset miatt kellett intézkedni a rendőröknek 2016. október 6-án délelőtt az 1-es számú főút 32. kilométerszelvényében, ahol egy Citroen típusú személygépkocsi 26 éves vezetője előzési manővere közben a nedves útburkolaton megcsúszott és kisodródott, majd az úttest mellett található fás, bokros területen állt meg. A gépjármű 22 éves tatabányai utasa a baleset következtében könnyű sérülést szenvedett.

A balesetek bekövetkezésének körülményeit a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és a Bicskei Rendőrkapitányság vizsgálja.

A világ Koczka módra

Címkék: film család erdély

2016.10.06. 15:49

Slezák Imre emlékére

Címkék: gyász

2016.10.06. 14:28

A gyászoló család sorai alapján mi magunk is mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, aki ismerte Őt, hogy életének 62. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Slezák Imre.

"2016. október 14. napján 16 órakor veszünk Tőle végső búcsút a bicskei Református temetőben, majd otthonában helyezzük örök nyugalomba. Kérjük részvétüket egy szál virággal fejezzék ki.

A gyászoló család"

lb.jpg

Faludy György: Október 6.

Címkék: irodalom 1848/49

2016.10.06. 13:38

 

Faludy György

Október 6.


A vesztőhelyre sáros út vitt
és kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis –
vígasztalódott Vécsey.
Láhner György sírt s a földre nézett,
Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentő honvédek
árnyát kereste mindenütt.
S a táj olyan volt, mint a fácán:
tarlók, fák vérző foltjai,
és ők, tarkán, libegve, hátán:
elhulló, bús-szép tollai.

Aradon így. A pesti téren
is ütötték a dobokat,
de ő nem félt, csak arca széle
vetett rózsálló lobokat.
Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
Branyiszkónál nevét az égre
karcolta kardja, a híres.
Ez volt Dembinski hadsegéde,
Abancourt Károly ezredes.
S mi elfeledtük. A miniszter,
bár hívták, maradt egyedül.
– Az Al-Dunán – szólt – mély a gázló
s vénember már nem menekül.
Leszek bitófán harci zászló,
ha sorsom ezt így rótta ki –
s habár magyar volt Csány László,
úgy halt meg, mint egy római.

A többit, mintha friss, mély sebből
fröccsen szét érdes cseppű vér,
Kuftsteinbe, Grácba, Josephstadtba,
Olmützbe vitte a szekér.
Húszan egy odvas pincelyukban,
nehéz bilincsben, pipájukkal
egyensúlyozták magukat:
így éltek, sakkoztak, dohogtak
és elmélkedtek, jó urak.
Kegyelmet vártak s forradalmat,
áldották-átkozták a hont
és írtak vert hadakra verset,
tábornok Bemre disztichont.

Volt, aki bírta; más kivénhedt;
olyik megőrült, de az élet
sodrából mind-mind kiesett.
Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól
gömbölyödtek a hitvesek.
S az ország rothadt. A rabságot
mindjárt megszokta s elfeküdt
a földön, mint télvízkor vágott,
rózsás rügyekkel tele bükk.
E rügyből egy se bontott zászlót:
a nagy tavaszi láz heve
kilobbant, múló szalmaláng volt
vagy elköltözött másfele,
Londonba, New Yorkba, Turinba
és hűs lidércként messze táncolt.

Száz év – s a magyar börtönéjjel
nem változott száz év alatt.
Száz év – s az első fordulóra
ébredtetek és lassan róva
a lépést, méláztatok róla,
mit hozott Világos, Arad:
száz év – hűséges ingaóra,
én folytatom járástokat,
mások járják lépésetek,
s míg árnyékunk a kőpadlóra
hull – hány nap, hét és hónap óta! –
s kihúnyunk, pisla mécsesek:
sok szép magyar fej, hervadt rózsa,
Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!
árnyatok felénk integet.

(Az ÁVO pincéjében, 1950. október 6.)

Melletted vagyunk

2016.10.06. 11:37

Nem vették fel azonnal a tanárképzőre érettségi után. A mi negyedik osztályunkat kapta képesítés nélküli nevelőként az 1979/80-as tanévben, úgy emlékszem délutánra, napközire. De az olvasás és a fogalmazás órákat is ő tartotta nekünk a Járási Bíróság melletti iskolaépületben.

És szerintem alsóban még nem volt osztályfőnök, mégis érezhettük magunkat már felsősnek, amikor szinte osztályfőnöki, megbeszéléses negyedóráink voltak. 

Sok szeretetet és biztatást kaptunk tőle. Minden gyereknél azt kereste, hogyan segítheti, mi érdekli, mihez érez tehetséget, mert akkor abba az irányba kell menni. Egészen nyolcadikig, van akinek mindmáig megmaradt vele egy szinte baráti ismeretsége például a sakk-kör miatt, ahová ötödiktől jártunk "a kultúr" akkor még zöld bejárati ajtajától balra nyíló terembe.

Ha család, ha iskola, ha közösség, ha város fordul hozzá, mindent megtesz értük. 

Ő az, aki bár csak egyetlen évig volt velünk a nyolcból, de általános iskolai osztálytalálkozóink mindegyikére meghívtuk - közfelkiáltással  - egy-kettőre még el is jött. 

Egyszer már megtámadták ezzel. Akkor is, most is sokan vagyunk mellette. És ahogy telnek a napok, egyre többen teszik mérlegre, hogy ki-mondta-mit-miért és a hírbe hozott személyét.   

Azt szeretnék, hogy legyen erőd, kitartásod ezt a meghurcoltatást is túlélni.

Születnek találgatások köreinkben, hogy valójában kinek és mi kell még Bicskéről. Kinek állhat érdekében súlyos meggyanúsítása, lehetetlenné tétele és miért. A jó dolgok rombolása folyamatos, tehát belefér a képbe. 

Az is különös, hogy két, szegény körülmények között fővárosban élő húszéves és környezetének most jut eszébe, ennyi év után. Ja, hogy mostanra tudták feldolgozni? Eddig ki sem kívánkozott? Igen, lehet ilyen lassú a lelki feldolgozás. 

És hogy ne sikkadjon el úgy mint az első, rögtön egy egész ország előtt vádolják meg, jól szervezetten, amit ezt követően az életben nem tud lemosni magáról. Nemrégiben egy fővárosi otthonban volt botrány. Talán ennek a farvizén látták talán jónak megint.... 

Jól belekeverik a közelmúltban történt öngyilkosságot is, miközben van olyan vélemény, miszerint ez csak szenzációhajhászás. 

A mai világ olyannyira lecsúszott, hogy sokkal durvább sorsokat, nehezebben megoldható problémákat vet fel a gyermekotthonokban is, mint valaha. A bicskeinek is mindig voltak problémái, de a decemberi balesettől máig valóban nagyon nehéz napokat és eseteket éltek át. Ezer, számomra ismeretlen ok lehet. De még ez sem engedi meg azt, hogy egy ilyen lebegtetést már lárva formájában elfogadjunk késznek és az ökleinket rázzuk az informálisan megvádolt felé. 

Sokan törvényszéki jogerős elítéltként kezelik már azért is őt, hogy az egykori növendékek  belemondják a kamerába amit belemondanak. Oké, a megvádolt is belemondhatta volna a magáét, de gondoljuk végig: akarnánk és tudnánk-e mi ezek után kamerák előtt magyarázkodni?      

Először is nyomozás zajlik, azután a rendőrségi nyomozati munka irányítója vagyis az ügyészség eldönti, vádképes-e egyáltalán az ügy. Ha vádat emelnek, még az sem egyenlő az elmarasztaló ítélettel. Várjuk ki a végét. Ártatlanság vélelme. Vagy mi.

Továbbá az eljárás miatt hivatalosan nem ő vezeti az intézményt.  

Azt szeretném ezzel kifejezni, ha bicskeiek vagyunk, ha szeretjük Bicskét, ha tiszteljük a velem együtt sokak egyértelmű véleménye szerint megrágalmazott ember munkáját, akkor ne álljunk be abba a kórusba, ami most rákezd - esetleg szóljunk másnak is, hogy nem eszik olyan forrón a kását.  

Örülök, hogy sokaknál látható: mellette vannak. Először én semmit nem akartam írni, nem is tudtam volna. Aztán sokaknál megláttam, hogy nem csak a "vádat" osztják, hanem vannak bőven, akik kiálltak mellette pár sorban.

Már akkor gondoltam, hogy leírom, mit gondolok erről. Az utolsó csepp ez volt:  

 

"Szia.Gondolom olvastad a megjelent lejárató kampányt János ellen. Tudom és sok ott dolgozó ismerősöm is tudja hogy mindene ez az egész, hogy sokat (mindent) megtesz ezekért a szomorú sorsú gyerekekért.... Tudnál valami tenni a felbukkant borzasztó rágalmakkal szemben? Elkeserítő és felháborító a János ellen indított hadjárat. remélem van sok-sok pozitív gondolat,emlék,történet a tarsolyodban ami kicsit ellensúlyozhatja a jelenlegi helyzetet. Köszönöm. Szép napot Neked!"   

 

Ez a levél a hozzászólás a poszt megjelenése után íródott: 

Emberszámba veszi vagyis tiszteli a másik embert, legyen fiatal vagy idősebb egyre megy. Meglátja a segítségre szorulót és azonnal keresi megoldásokat, hogyan tudjon segíteni a másikon! Igazi nagy segítő!!! Teljesen felháborodtam ezen a gyanúsítgatáson, és azon, hogy emberek hogy tudnak véleményt alkotni úgy, hogy nincsenek meggyőződve arról, hogy igazuk van-e. Miért kell bemocskolni a másik embert és a lelkét taposni? Felháborító! Azért nem hittem volna, hogy ilyen világban élünk. Végtelenül szomorú és dühös vagyok, hogy ilyen megtörténhet.

 

 

 

"Bicske Város Önkormányzata szeretettel meghívja Bicske 70 év feletti lakosait az Idősek Világnapja alkalmából tartandó köszöntőre és az azt követő ünnepi ebédre a Báder Fogadóba. Időpont: 2016. október 6. (csütörtök)14 óra.

Kérjük, részvételi szándékát jelezze 2016. október 5-ig - azaz máig - a  20/326-6676-os telefonszámon."

 

(Igaz, hogy Tessely Zoltán polgármestersége idején a testület megszüntette a Gondozási Központban a bentlakásos ellátást, ami éves szinten nem került többe mint 10 millió forint, ami a testület évi fenntartásának a töredéke. 

Egészen biztos, hogy a mai fideszes testületi képviselők ezt akkor pisszenés nélkül támogatták. Ma már azonban a korábban kifejezetten ebből a célból kiépült ellátás lerombolása után tesznek ennyire kedves látványgesztusokat a város költségvetéséből.

Lelkü(n)k rajta.)  

Veszelovszky Zsolt (Csabdi) és csapatának újabb kiváló fejlesztése a funiQ!

Mi a funiQ?

Az eddig elsősorban papírtérképeket kiadó Cartographia legújabb, digitális szolgáltatása, amely segítségével a felhalmozott sok-sok turisztikai információt elérhetővé tudjuk tenni egy olyan formában is, amely korlátlanul bővíthető, és akár percről-percre aktualizálható.

zsolbringa_1.jpg

 

A bicskei kerékpártúrák kezdőpontja a Monos István - maga is nagy kerékpáros túrázó barátaival - vezette Korona Étterem, a Pizzafaló. A bicskeiek blogjának szerkesztőjeként is segédkeztem ötletekkel a megírásban helyismeretemmel. Vannak sorok, amik már meg is jelentek nálam és elmondhatom, hogy gyalog és bringán meg is tettem mindet (új életemben megint), kezdve egy kis röviddel még 2007-ben, amikor a Malomúton szép lassan átballagtunk Erikával Kozmáról Gesztesre és vissza.  

A funiQ szinteket mutató funkciója számomra bámulatos. Nem mondanám magam kiváló térképolvasónak, de nagyon szeretem a térképeket, a tájfutótérképek részletességét különösen, főleg olyan helyekről, ahol jártam már. Ha olyanról nézegetem, ahol még nem jártam, oda feltétlenül el akarok menni. Ez is egy állapot.

Ezeket - ha mi jobban ismerjük - ajánlhatjuk barátoknak, vendégeknek. Akárhonnan  is indulnak. Nagyon szép ez a vidék. Pont.   

 

 

 

Részletek.....

Részletek....

Részletek....

 

 

ia

 

A bicskei fidesznek abban a városban sem sikerült érvényes népszavazást produkálnia állami pénzen, állami fizetésből, ahol a magyar menekültügy történetének első tábora működik több mint negyedszázada jelentős európai támogatással. 

Pedig a polgármester és az alpolgármester a szavazás napján a város különböző pontjain kapuról kapura csöngetve kérdezgették a választókat, hogy voltak-e már szavazni.

- Magánügy! - válaszolták több helyen nagyon helyesen. 

Ez városunk közleménye: 

Bicske Város Önkormányzata köszöni Bicske város választópolgárainak, hogy 48,31%-a élt demokratikus jogával, fontosnak tartotta, hogy kinyilvánítsa véleményét, és részt vett az október 2-ai népszavazáson. 3960-an mondtak nemet a kényszerbetelepítésre és 83-an igent.   

Hamis, posztszovjet pártduma ez, termelési riport ízű, mintha az ötvenes években nyomtatták volna  - mit is várhatnánk.

Kényszer-betelepítésről egyáltalán nincs szó és nem is volt. 

1294 fő vállalásáról van szó. 2010 óta a 742 milliós Európába 3,5 millió menekült érkezett. Magyarország nem célországa a menedékkérőknek. Magyarország tranzitország.

Ide az idei első félévben Magyarországra 15 ezren érkeztek. Ebből 48 db menekültstátusz lett. Legalább 12 ezren már továbbmentek, az összes táborban lehetnek 3-4 ezren. Akik szintén tovább fognak menni.

Európába érkezett a 7 milliárdosra túlnépesedett világ összes menekültjének 6 százaléka.  

Mindeközben az Európai Tanács (ET) elnöke hivatalos levélben erősítette meg, hogy februárban Orbán Viktor is megszavazta a kvótákat, amikor igennel voksolt a testület erről szóló határozatára. 

Az Európai Unióról ugyanis tudni kellene, hogy mint azt az unió szó jelentése is mutatja, tagállamai szövetségesek. Ha Magyarország mindenféle jót megkap mint tagállam, azzal együtt, kezdve azzal, hogy kivándorló polgárai valódi megélhetést találhatnak odakinn, akkor bármilyen katasztrófa vagy szükség esetén Magyarországnak is helyt kellene állnia - mint például barátok avagy partnerek között szokott ez lenni.

Az EU-ról sok mindent el lehet szajkózni, de azt minálunk ritkán hallani, hogy elődjeivel együtt az EU tudja történelmi távlatokban a legrégebben fenntartani a békét a kontinensen.   

"Magyarország 2014-2020 között összesen 25 milliárd eurónyi támogatást kap az Európai Unió strukturális és beruházási alapjaitól, amihez hozzáadódnak a mezőgazdasági közvetlen kifizetések és az ágazati támogatások, ezekkel együtt a várható támogatás eléri a 34 milliárd eurót, vagyis 12 ezer milliárd forintot.
A következő hét évben Magyarországra jutó uniós támogatások egy főre vetítve meghaladják a 700 ezer forintot, ami azt jelenti, hogy a hétéves ciklus minden egyes napján 3 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezhet az országba - ismertette Szűcs Tamás, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője ."
Világgazdaság, 2015. július 14.

Hamis  a valójában fideszes közlemény Bicske hivatalos honlapján, mert a véleményét erről az egészről nemcsak az a választó tarthatta fontosnak kifejezni, aki részt vett a (demonstratív) referendumon. Ezen a Fideszt a választásokra állami pénzen előmozgósító elterelő hadműveleten. Hanem a bicskei választópolgár kinyilváníthatta akár  úgy is véleményét - önálló, független döntése alapján -, hogy távol maradt. Mint látjuk, ők voltak a legtöbben széles e hazában. A távolmaradás is demokratikus jog, amivel a távol maradók szintén éltek.  Ha a szavazóknak köszönet jár, akkor a távol maradóknak is, hiszen demokratikus alapon ők távolmaradással fejezhették ki véleményüket (az egyértelmű álkérdéssel kapcsolatban). 

Bicskén 8978 választóból 4337 jelent meg vagyis a 48,31%.  1,70 %-al jobb részeredmény esetén a helyi erők vállon veregethetnék saját magát. 

  Ahogyan az egész országban kb. 8 millió 18 év feletti állampolgár közül kb. 3 millió vett részt, kb. 5 millió távol maradt.

Tisztességes népszavazási kérdés abban az Európában, aminek jelenleg felzárkóztatási pályázatai tartják talpon az országot, szülőföldünket, édes hazánkat vagyis nagy baj lenne, ha nem lennénk az EU tagjai, így hangozna:

Ön szerint mindent meg kell-e tennünk nekünk, európai nemzeteknek közös európai munkával a világ hatalmaival  közösen azért, hogy a menekülni kényszerülők visszatérhessenek avagy később menekülni se kényszerüljenek   hazájukból, melyekben a legfontosabb a béketeremtés? IGEN vagy NEM

Ezzel viszont az a baj, hogy nincs benne semmi gyűlölet. Ráadásul előre mutató. Tudomást vesz a világról, nem betyárkodik, nem való a belsőzseb sötétségű helyekre. Politikailag és pillanatnyilag tehát használhatatlan. Márpedig a tömeg a gondok miatt - a magyar határkerítésre az itteni havi átlagbér összegét kell csak kitenni dollárban, ez elég riasztó.

Ez az amiért ilyen nagy a magyar állampolgári  kivándorlás is, ami számaiban sokkal de sokkal súlyosabb, mint a menedékkérők érkezése. 

 

ia

Van valakinél  elfekvőben kályhacső?
a vastagabb fajtából kéne, de ma lemérjük pontosan.
Egy családnak kellene.
Segítőik ma visznek felesleges raklapokat tüzelőnek, mert abból is rosszul állnak.

"Tessely Zoltán a koronakörzet ura: ő az országgyűlési képviselője Orbán Viktor hazájának. De a nemzet Super Mariója most mind az öt életét elvesztette, a Fejér megyei 3. választókerületben ugyanis az összes választásra jogosultnak csak 45,2 százaléka szavazott érvényesen. Az Orbán-kormány által feltett kérdés tehát még itt sem vonzott annyi embert az urnákhoz, amennyi az érvényességhez elég lenne.

Tessely Zoltán megteszi, amit tud - Fotó: Tessely Zoltán/Facebook

A választókerületben természetesen kimagaslik Felcsút, ahol a jogosultak 59 százaléka adott le érvényes szavazatot, de ez sem volt elég. Bicskén, a választókerület központjában és legnagyobb településén is csak 45 százalék szavazott érvényesen, és 39-36 százalékkal járatta le magát Etyek, Újbarok és Beloiannisz is." 

Forrás: 444

Pálfi Balázs első bicskei kiállítása a bicskeiek blogjának javaslatára jött létre. Bizonyára lesz még néhány.... 
(Nem az első eset bicskei kötődésű fotós világsikere. 2007-ben Londonban a BBC és a londoni Természettudományi Múzeum Shell - WPY2007 (Wildilfe Photographer of the year) címen meghirdetett nemzetközi fotópályázatán Karai Csaba pályamunkája aratott sikert az EGY FÖLD (ONE EARTH) kategóriában. A világból akkor összesen 32 ezer(!) fotó érkezett a világ minden tájáról és a Bicskén készült kép nyert.)
Az alábbi poszt forrása a 24.hu
Pálfi Balázs fotográfus
MÉDIA

Magyar fotós került a világ legjobbjai közé

24.hu
24.hu

2016. 10. 03. 14:21

Pálfi Balázs szép sikert ért el a Red Bull Illume idei versenyén elképesztő fotójával.

Kihirdették a Red Bull Illume Quest 2016, a világ legnagyobb akció- és sportfotó pályázatának győzteseit. A díjakat egy látványos gála keretében adták át Chicagóban a múlt héten, ahol bemutatták az 55 döntőst és a 11 kategória legjobbjait is.

A rengeteg beérkezett pályázatból egy magyar fotós, Pálfi Balázs fotója is bekerült az 55 döntős alkotás közé. Pálfi képe, ami a Red Bull Air Race tavalyi, budapesti futamán készült, a „sequence by Sony” kategóriában lett a világ 5 legjobbjának egyike.

Mutatjuk.

Red Bull Illume Image Quest 2016, Category Finalist: Sequence Photographer Credit: Balázs Pálfi / Red Bull Illume Athlete: François Le Vot Location: Budapest, Hungary This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00660 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Pálfi Balázs kategórianyertes fotója a Red Bull Illume versenyről

A fotópályázatot egyébként idén a német fotós, Lorenz Holder nyerte, immár második alkalommal. A fődíj mellett megnyerte a Masterpiece by Yodobashi, illetve a Játszótér kategóriákat is. Az 53 elismert zsűritagból álló bizottságot a német fotós Senad Grosicről készített képe győzte meg, amelyen a BMX-es egy hídon gurul Németországban. Ugyanezzel a képpel Lorenz egyébként elnyerte az Athletes’ Choice Awardot is.

A fotópályázat idén fennállásának 10. évfordulóját ünnepli, a jeles alkalomból megjelentek a gálán a fotóművészet és a sport legnevesebb képviselői, így például Johnny Collinson freestyle síelő, valamint a Red Bull Illume alapítója, Ulrich Grill is.

A legjobb alkotásokat a díjátadó végeztével kétszer kétméteres lightboxokra vetítették, így nyitották meg a Red Bull Illume 2016 vándorkiállítást. Ez az egyedülálló, éjszakai fotótárlat felbukkan majd a világ kulturális központjaiban a következő két évben.

Az ingyenesen látogatható kiállítás október 9-ig Chicagóban marad, majd a kiállítás Torontóba, Yonkersbe, majd San Franciscóba érkezik. A további állomásokat ahonlapjukon hirdetik ki.

A kiállításon a top 55 kép tekinthető meg, beleértve a 11 kategóriagyőztes alkotást és a fotópályázat legjobb képét is.

Íme a kategóriagyőztesek

Közeli: Denis Klero, Oroszország – a fekete-fehér felvételen  a hegymászó, Rustam Gelmanov krétával borított keze látható (Fontainebleau, Franciaország)

Red Bull Illume Image Quest 2016, Category Winner: Close up Photographer Credit: Denis Klero / Red Bull Illume Athlete: Rustam Gelmanov Location: Fontainebleau, France This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00807 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Denis Klero / Red Bull Illume Athlete: Rustam Gelmanov

Energia: Luke Shadbolt, Ausztrália – a fekete-fehér felvételen Renan Faccini szörfös egy hatalmas hullámmal áll szemben (Rio de Janeiro, Brazília)

Red Bull Illume Image Quest 2016, Category Winner: Energy Photographer Credit: Luke Shadbolt / Red Bull Illume Athlete: Renan Faccini Location: Rio De Janeiro, Brazil This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00773 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Luke Shadbolt / Red Bull Illume

Beállított: Dean Treml, Új-Zéland – a képen Jonathan Paredes sziklaugró látható, ahogy a koppenhágai Opera Ház tetejéről, 28 méter magasról ugrik a 2013-as Red Bull Sziklaugró világbajnokságon (Koppenhága, Dánia)

Dean Treml, Red Bull Illume

Életmód: Jody MacDonald, Kanada – a megbabonázó pillanat azt mutatja be, amikor a fotós testvére, Ken MacDonald egy vonat tetején ül a sivatagban (Szahara, Afrika)

Red Bull Illume Image Quest 2016, Category Winner: Lifestyle Photographer Credit: Jody MacDonald / Red Bull Illume Athlete: Ken MacDonald Location: Choum, Mauritania This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00693 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Jody MacDonald / Red Bull Illume

Masterpiece by Yodobashi: Lorenz Holder, Németország – a Senad Grosic-ről készített felvételen a BMX-es egy hídon gurul az őszi tájban (Gablenz, Németországban)

Red Bull Illume Image Quest 2016, Overall Winner: Photographer Credit: Lorenz Holder / Red Bull Illume Athlete: Senad Grosic Location: Gablenz, Germany This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00606 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Red Bull Illume Image Quest 2016, Lorenz Holder

Új kreativitás: Ale Di Lullo, Olaszország – Aaron Chase mountain bike-jával egy New York-i taxi szélvédőjén egyensúlyoz (New York, USA)

Red Bull Illume Image Quest 2016, Category Winner: New Creativity Photographer Credit: Ale Di Lullo / Red Bull Illume Athlete: Aaron Chase Location: Brooklyn, NY, United States This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00836 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Ale Di Lullo / Red Bull Illume

Játszótér: Lorenz Holder, Németország – Senad Grosic egy rozsdás kilátón gurul végig (Senftenberg, Németország)

Red Bull Illume Image Quest 2016, Category Winner: Playground Photographer Credit: Lorenz Holder / Red Bull Illume Athlete: Senad Grosic Location: Senftenberg, Germany This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00618 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Red Bull Illume Image Quest 2016, Lorenz Holder

Sequence by Sony: Daniel Vojtêch, Csehország – a kép négy Flying Bulls pilótát, Miroslav Krejcit, Jan Rudzinskyit, Stanislav Cejkat és Jan Tvrdic-et  ábrázolja (Jaromêř, Csehország)

Red Bull Illume Image Quest 2016, Category Winner: Sequence Photographer Credit: Daniel Vojtěch / Red Bull Illume Athlete: Miroslav Krejci, Jan Rudzinskyj, Stanislav Cejka and Jan Tvrdik Location: Jaroměř, Czech Republic This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00713 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Daniel Vojtěch / Red Bull Illume

Csapatszellem: Dean Treml, Új-Zéland – a kajakos Josh Neilsont segítik társai, Barnaby Prees, Sam Sutton, Tim Pickering, Ben Brown, Jamie Sutton és Jaren Seiler egy rossz érkezés után (Matze’s Drop, Storulfossen, Norvégia)

Red Bull Illume Image Quest 2016, Category Winner: Spirit Photographer Credit: Dean Treml / Red Bull Illume Athlete: Josh Neilson, Barnaby Prees, Sam Sutton, Tim Pickering, Ben Brown, Jamie Sutton and Jared Seiler Location: Storulfossen, Norway This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00722 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Red Bull Illume, Dean Treml

Szárnyak: Micky Wiswedel, Dél-Afrika – a felvételen Jamie Smith mászó látható esés közben (Table Mountain, Fokváros, Dél-Afrika)

Red Bull Illume Image Quest 2016, Category Winner: Wings Photographer Credit: Micky Wiswedel / Red Bull Illume Athlete: Jamie Smith Location: Cape Town, South Africa This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00566 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Micky Wiswedel / Red Bull Illume

Idén egy új kategóriát is indítottak (Mozgó), ennek nyertese a norvég Vegard Aasen, fekete-fehér hegymászás témájú képével (Hakuba, Japán).

Red Bull Illume Image Quest 2016, Category Winner: Mobile Photographer Credit: Vegard Aasen / Red Bull Illume Athlete: Unknown Location: Hakuba, Japan This image is free for editorial purposes ("Communication Use") only when used in relation to Red Bull Illume. Please note that the above Photographer Credit always needs to be applied. // Red Bull Illume 2016 // P-20160922-00573 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Vegard Aasen / Red Bull Illume

A fotópályázat nyertese, Lorenz Holder egyébként egy 40 ezer euró értékű ajándékutalványt kapott, emellett gazdagabb lett egy Sony ILCE-A7RII fényképezőgéppel, melyhez a teljes objektívkészletet megkapta. Továbbá nyert egy Broncolor Siros világítástechnikai készletet és egy G-Technology G-Drive ev RaW SSD merevlemezt.

A top 55 kép és a 275 középdöntős alkotás a redbullillume.com weboldalon és a Red Bull Illume social csatornáin tekinthető meg. A legjobb 275 képből egy könyv is készül.