A Bicskei Rendőrkapitányságra 2014. augusztus 19-én érkezett bejelentés arról, hogy Bicskén a Szent István utca egyik családi házának udvarából ismeretlen tettes ellopott egy fűnyírót.  A helyszínre érkező rendőrök adatgyűjtést végeztek és megállapították, hogy az ellopott kerti kisgépet egy 20 éves helyi férfi a közeli Szondi utcában adta el. A nyomozók a fűnyírót lefoglalták, a lopással gyanúsítható M. Zsoltot pedig a Bicskei Rendőrkapitányságra előállították. A tolvajt lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették - olvasható az FMRFK sajtóközleményében. 

A Csákvári Rendőrőrs parancsnoka 2014. augusztus 19-én 14 óra 35 perckor Bicske közelében egy kukoricatábla mellett haladt gépkocsijával, mikor arra lett figyelmes, hogy egy nő több cső kukoricával a kezében beül az út szélén várakozó autóba. Az őrsparancsnok megállította a gépkocsit és értesítette bicskei kollégáit. A helyszínre érkező járőrök a 29 éves helyi nőt elfogták és a Bicskei Rendőrkapitányságra előállították. Az asszony ellen szabálysértési eljárás indult, mely során a nyomozók meghallgatták, majd szabálysértési őrizetbe vették - írja közleményében a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. 

edeharcsa_1408547597.jpg_960x712

Benke Ede horgász szavai: "Természetesen visszaengedtük és továbbéli életét az Erőmű-tóban".  

szobork_1408531434.jpg_960x576

Fotó: Szigeti Noémi Johanna 

 

Lestyán-Goda János szobrászművész alkotásai díszítik mától a római katolikus templom főhomlokzatát.  Balról Szent II. János Pál pápa, jobbról Boldog Kalkuttai Teréz anya szobra látható. 

 

Az alkotásokat Bicske városa rendelte meg.  Árát az Európai Unió által biztosított hátterű pályázati pénzből finanszírozták. A képviselő-testület egy napokban hozott döntése szerint támogatni fogja fél-félmillió forinttal a két bicskei temető kerítésének a helyhez méltóvá tételét.  

A szobrok átadásán Csizmadia László karnagy úr vezetésével játszott a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar, aminek játékát  Vatikánban II. János Pál pápa saját fülével is hallotta.

A megújuló központban az újjáépített járdaszakaszok és az öreg úttest közé az áruház saroktól a méteráruig valamint az erre merőleges vonalon a Spar előtti gyalogátkelőig több száz talajtakaró madárbirset ültettek.

Élőben még jobbak a szobrok. Őszentségének még az időskori testtartása is visszaköszön.  

Kalkuttai Teréz anya szobra körülbelül a Gondozási Központ felé fordul, a malmon túlra, a Nagyállomáson innen. Azokért a bentlakásos ellátásban részesülő testvéreiért is imádkozna, ha földi valójában lenne templomunkban, akiket a Tessely-Pálffy vezette bicskei képviselő-testület elküldött ebből a városból? Egyúttal megszüntetve a bentlakásos ellátást, aminek félévi összköltsége nagyjából megegyezik azzal az összeggel, amibe ezek a szobrok kerültek. Teréz anya esetünkben nemcsak a szegény elküldött idős, betegekért imádkozna itt a bicskei templom előtt élőben, hanem elküldésük  véghezvivőiért, a bicskei képviselőkért is.... Akiknek nem muszáj ezt meggyónniuk, ha nem találnak gyóntatót vagy nem tudnak gyónni. Elég a tökéletes bűnbánat.  De legyen tényleg tökéletes, mert egy fillérjébe sem kerülne Bicskének visszaállítani a szegény-beteg-önellátásra képtelen-idős emberek bentlakásos ellátását, mivel az állami támogatás minden költséget fedezné. 

Végezetül álljon itt Teréz anya, Nobel-békedíjas, albán származású római katolikus apáca (1910. augusztus 27. — 1997. szeptember 5.) idevágó gondolata az akkori intézkedők figyelmébe:  

Mai világunk legnagyobb betegsége nem a lepra vagy a tuberkulózis, hanem sokkal inkább az az érzés, hogy senkinek sem kellünk, senki sem törődik velünk, és hogy mindenki által elhagyatottak vagyunk.

Zárójel bezárva.  

 

ia            

 

 

aug20_unnepseg02_1408473144.jpg_800x533

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

 

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól:

 

Hallgass, fiam, atyád intelmére,

s ne vedd semmibe anyád tanítását!...

 

[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]

akkor nagy lesz száma élted éveinek.

 

Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit atyai gyöngédséggel parancsolok, megveted - távol legyen! -, nem szívelnek többé sem Isten, sem az emberek. De halljad az engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám ugyanis, kit az isteni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte a parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat meg a paradicsombéli lakást. Isten régi, kiválasztott s kivált kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különb-különbféleképpen pusztult el: részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz emésztette el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja békéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve kardcsapásokkal fenyegette a népet apja ostorsuhintásai helyett, azért sok rosszat tűrt el országában, végül is kivetették onnan. Hogy ez véled ne történjék, fogadj szót, fiam; gyermek vagy, gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve, nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket előrebocsátván térjünk a tárgyra.

 

 

 

FEJEZETEKRE OSZTÁS

 

A katolikus hit megőrzéséről

Az egyházi rend becsben tartásáról

A főpapoknak járó tiszteletről

A főemberek és vitézek tiszteletéről

Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról

A vendégek befogadásáról és gyámolításáról

A tanács súlyáról

A fiak kövessék az elődöket

Az imádság megtartásáról

A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről

 

 

 

I. A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL

 

Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: "Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd." A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. "Ez a katolikus hit, melyben - miként Atanáz mondja - ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül." Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok - távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod legyen.

 

II. AZ EGYHÁZI REND BECSBEN TARTÁSÁRÓL

 

A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok és szent atyák ültették át, meggyökereztették erősen, s elterjesztették az egész földkerekségen. És ámbár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis mintegy réginek tartják; itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Épp ezért kíván meg szemfülesebb s szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön. Mert aki a szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa. Hiszen maga az Úr mondta Péternek, akit a szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé emelt: "Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat." Ő ugyanis önnönmagát nevezte kősziklának, s nem ám fából avagy kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült szentegyháznak. Ha valaki lázában e szentegyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos. Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék. Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen.

 

III. A FŐPAPOKNAK KIJÁRÓ TISZTELETRŐL

 

A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek a harmadik helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatúak véled, ellenségtől nem kell félned. Hiszen ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek. Őket állította ugyanis Isten őrül az Isten népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá, valamint az egész egyházi méltóság és isteni szentség részeseivé és osztóivá. Mert nélkülük királyok nem is állíttatnak, nem is országolnak. Az ő közbenjárásukra törlik el a vétkezők vétkeit. Ha irántuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is kétségkívül megjobbítod, országodat is tisztességgel igazítod. Mert az ő kezükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbe kötés hatalma. Mert Isten megegyezett velük örök szövetségben, és elkülönítette őket az emberektől, a maga nevében és szentségében osztozott velük, és az istenes Dávid király szavával megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket: "Fölkentjeimet ne érintsétek!" Az illeti meg ugyanis Isten felkentjeit, ki az isteni és kánoni végzéssel szembeszállva a szent renden való férfiakat hamis vádaskodásokkal mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja. Teljességgel megtiltom fiam, hogy így cselekedj, ha boldogan akarsz élni, királyságod megbecsülni, mert az ilyen dolgok sértik Istent elsősorban. Ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó van, kárhoztatásra méltó vétekbe esik - távol legyen! -, figyelmeztesd háromszor, négyszer is négyszemközt az evangélium tanítása szerint. Ha akkor intelmeidet nem hallgatja meg, nyilvánosan kell megfeddni a következők alapján: Ha rád nem hallgat, jelentsd az egyháznak. Mert ha e rendet megtartod, dicső koronádat teljességgel felmagasztalod.

 

IV. A FŐEMBEREK ÉS VITÉZEK TISZTELETÉRŐL

 

Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.

 

V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL

 

A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása. Dávid király és próféta mondja: Ítéletedet, Isten, bízd a királyra.

 

És ugyanő másutt:

 

Király vagy, az igazságosságot szereted.

 

A türelemről így beszél Pál apostol: "tanúsítsatok mindenki iránt türelmet." És az Úr evangéliumban: "Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek lelketeket." Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember; és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.

 

VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL

 

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.

 

VII. A TANÁCS SÚLYÁRÓL

 

A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart igényt. A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék. Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot, csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük miatt megfelel ez a feladat. Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze a bolondok szelessége. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által: "Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos." És Dávid zengi:

 

Jósággal közeledsz a jóhoz,

az igazhoz igaz vagy.

A tisztával tisztán bánsz,

a hamissal azonban hamis módra.

 

Ezért hát ki-ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudniillik az ifjak fegyverben, a vének a tanácsban. Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a tanácsból; ámde ahányszor velük tanácskozol, még ha életrevaló is az a tanács, mindig terjeszd az öregek elé, hogy minden cselekedetedet a bölcsesség mértékével mérhesd.

 

VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ ELŐDÖKET

 

Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel.

 

IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL

 

Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: "Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben]." És ismét: "Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram." Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.

 

X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL

 

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

 

Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.

 

Kuruc Ágnes fordítása

adjv_rt_s_1408437939.jpg_600x313

2014.  AUGUSZTUS  27-ÉN  11.00-18.00  - VÉRADÁS BICSKÉN  A  MŰVELŐDÉSI  KÖZPONTBAN. 

A véradás másoknak az élet maga, a véradóknak legföljebb egy kis szédülés....

(A www.bicske.blog.hu sem jöhetett volna létre, ha nincs véradás. De ez már egy másik történet.) 

 

ia

Növényi anyagmaradvány tasakban

Címkék: rendőrség

2014.08.19. 10:38

Bicskén kábítószer birtoklása miatt büntetőeljárást indítottak - írja közleményében az FMRFK. 
Bicskén a Bogya Károly utcában igazoltattak a rendőrök 2014. augusztus 18-án este egy 21 éves fiatalembert, aki egy Opel gépkocsival közlekedett. Az ellenőrzés során a járőrök a férfi ruházatában egy tasakban növényi anyagmaradványt találtak. Az egyenruhások a helyi lakost mintavételre állították elő, míg a növényi törmeléket lefoglalták. A nyomozók kábítószer birtoklása vétség elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.

A félreértések elkerülése érdekében az alábbi olvasói levél előtt elöljáróban rögzítsük: a gazdátlan kutyákért végzett, önkéntesek munkájával is erősített tevékenység tiszteletreméltó, híroldalunk is segíti a maga módján. De bizony tulajdonhoz való joga sérülhet az ebtelep szomszédságában élőknek, ahogy Olvasónk leveléből is kiderül. Ez feltétlen változtatásokat tesz szükségessé. 

 

"...meg akarom kérni írjon egy cikket (ahova kell) az „ebtelep”, vagy „kutyamenhely”
- nem is tudom minek nevezik- állapotáról és a ránk:
a körötte levő lakosokra tett hatásáról.
A panaszunk többféle: legelőször az elszaporodott PATKÁNYOK,
amik a kutyák eledelén és az elszórt nyers csontokon hizlalják magukat.
Búvóhelyük bőven akad, mert a telep egyik oldalában fahulladékok, ládák, szemetek magas halomban állnak. De ezt a helyet már „kinőtték”
és pl. nálunk a fa és széntárolóba, a csirkeólba, a pincébe, sőt még a spejzba is BEFÚRTÁK magukat. Az állatok eledelét megeszik,,, mindent összerágnak,,,,(döglött tyúk is volt ) Nem győzöm méreggel étetni őket, nem kevés pénzembe került már.
Hátul a kertben, gyümölcsszedés közben, tőlünk egy méterre szaladgálnak. De a legmerészebb az volt, amikor a kutyánk a bejárati ajtótól kergette el az egyiket.
Másodszor: a sok légy ami szintén a szétszórt csontokon szaporodik.
Harmadszor : és ez sem lekicsinyelendő : az állandó ugatás és kutyasírás
ahogyan egymást marják. A hangzavar sokszor éjjel is tart!
Különösen ha új lakók jönnek. Pihenni, aludni nem lehet.
Például nekem 80 éves fejjel egy kis ebéd utáni alvás majdnem lehetetlen.
Amíg nem voltak itt, lementem a kertbe egy kis jó levegőt szívni, lelkem pihentetni a zöldben.
Ma ezt nem tehetem, mert büdös van, zaj van, és patkányok !!!!
Miért nem lehet egy ebtelepet a határba, a házaktól távolabb tenni ????
Nem hiszem, hogy nem lenne erre alkalmasabb hely.
Szóval ezeket a panaszokat kellene formába rázni és eljuttatni újságba,
vagy illetékesek elé.
Ön biztosan jobban le tudja írni mint én.
Erre kérem Önt tegye meg helyettünk.
Előre is köszönöm." 

Név és cím a szerkesztőségben 

 

Kertvárosi olvasóink nyugalma képviseletében állt ki a Bicskei Szó korábbi cikkeiben,  később csatlakoztak az illetékes képviselők is. Örömmel közöljük a következő olvasói levelet, a megnyugtató megoldás reményében.    

 

"Kedves  Antal!

 

Korábban a Vincotech Kft Igazgatójához írt levelemben jeleztem, sajnálatos a zaj elhárításra célzott beruházás nem felel meg elvárásainknak, a zajpanasz továbbra is fennáll.

 

Örömmel közlöm, 2014.08.18-án válaszlevelükben panaszunkat megértéssel elfogadták,közölték további igen jelentős, mintegy  10,/tíz/millió Ft értékben tovább fejlesztenek 100% megoldásra törekedve.

 

Kérlek, ha időd úgy engedi  néhány mondatban tedd közzé, hogy  az érdekeltekhez is eljusson a panaszosok nevében köszönettel, és közmegelégedéssel vesszük tudomásul a megértő korrekt intézkedést.

A  kivitelezés záros határidejét nem közölte.           Köszönettel:  név és cím a szerkesztőségben"   

 

jegenyefatérkép2.jpg

Szinte minden illetékes képviselő, polgármester és alpolgármester előtt ismert a bicskei Jegenyefa utca állapota. Számunkra Ragályi László, a szomszédos Losonczi utcában  élő Bicskei TC szurkolótársunk jelezte jóval korábban egy hazai mérkőzés után, hogy ballagjunk már föl a Jegenyfa nevezetű utcába, nézzünk körül és tegyünk érte a helyi nyilvánosság erejével, hogy ennek a városhoz méltatlan állapotnak véget vessen  végre az irányítás, az összefogás vagy bármi. Ez a gyalázatos szemétbánya, ami a közegészségügyre és környezetre egyaránt veszélyes - szomszédságában áll az Akácfa utcai lakótelepnek és a Bicskei TC  sporttelepének, például a 2008 óta nagy erőkkel épülő műfüves edzőpályának. Az Akácfa utcában azoknak az újonnan épített családi házaknak a kertjei rúgnak ki erre az összemocskolt területre, amik a pálya fölött, az Akácfa utcával párhuzamos négy emeletes hosszú tömbházzal szemben állanak. Mi az Erőmű tóhoz kivezető út magasságban nem az Erőmű tó felé fordultunk Ossamah doktor úrral, hanem jobbra és így értük el a Jegenyefa utcát. Itt nincs sok ház, de igen sok közművesített telek. 

Trágyát, sittet, minden fémtől megszabadított  egykori hűtőszekrények romjait, háztartási és ipari hulladékot észlelni lehet Bicske város birtokán. Mostanában azt hallottam, hogy a Zöld Bicske nevű cég image költségei 4 millió forintra rúgtak. Talán itt kellett volna belőle rendet rakni, talán vissza kellett volna ennyi pénzből hozni azt a lehetőséget, hogy helyi lakosok félévente egyszer egy utánfutó szemetet bevihessenek ingyen. Szaktanácsom 0 Ft+Áfa/hó Bicske Csabdin élő polgármesterének, akinek térképet is mellékeltünk. A környéken élők elmondása szerint a szeméttömeg még több szemetet vonz, tehát úgy tessék elképzelni a bicskei Jegenyefa utcát, hogy a még beépítetlen telkek melletti utat végigrakták mocsokkal. Azt mondja egy helyi, hogy őt nem érdeklik a választások. Nem az ő biznisze. És nem négy évente kellene rendet tenni egy városban itt-ott, imitt-amott térkövezni egy kiadósat, hanem folyamatosan, négy évig rendet kéne tartani és józan ésszel építeni, fejleszteni a várost és óvni minden újonnan  megteremtett dolgot. De azt azért elmondta, hogy míg a szomszéd faluban stadion épül, addig a járási székhely focipályája mellett illegális szemétlerakót tűr meg Tessely Zoltán polgármester, aki a BTC elnökségének is tagja. Ez természetesen nem a BTC ügye, de ha egy európai kisvárosban egy sportklub, egy évszázados múltú labdarúgóklub mellett, aminek vezetőségében ott az országgyűlési képviselő, aki polgármester is - ilyen egészségre és környezetre ártalmas helyzet nem maradhatna egy percig sem. Akkor azt összefogással nagyon gyorsan rendbe kell tenni. Mert a városnak nemcsak azokkal a részeivel kell ám foglalkozni, amit sokan látnak és nagy a forgalom! Az elmondások szerint a területre nemcsak a környéken élő romák hordanak szemetet, hanem mások is, és nem csak romák felfedezték fel a lehetőséget. A helyiek azt mondják, hogyha ide konténereket pakolna a Zöld Bicske, ők szívesen segítenének családjukkal a bepakolásban. Az is jó lenne, ha közmunkások és/vagy térfigyelő technika vagy bárki más figyelné, őrizné a területet a rendbetétel után, hogy ez ne ismétlődjék. Volt hogy innen sittszállítmánnyal megrakott pótkocsis autót fordítottak vissza az ott élők. Megmondták neki: ha nem húz el innen  azonnal, hívják a rendőröket és szóltak az asszonyoknak, hogy fényképezzék a rendszámokat. Szóval ezen a területen itt lenne az ideje rendet tenni.

Az érintett területen nincs önkormányzati tulajdon, ahol a sok szemét van, az magánterület, bár valóban, már részben közművesítve várja a fejlődést.
Pozitívumként el kell mondani, a "Te Szedd!" alkalmakkor ezt a területet is ki szokta takarítani a város tenni akaró része, a helyzet mindig újratermelődik.

Itteni helytállásra nem például a gimnazistákat kell kivezényelni, hanem a helyi képviselőnek kell magát és barátaqit összekapni az ott élőkkel együtt. Ide rendet rakni nem gimis kell, nem is BTC drukker, mert nekik biztosan nincs semmi közük az itt kialakult állapotokhoz.

Például a Roma nap költségviseléséért cserébe ennyit megtehetnének az ott élők. Ennek tanító jellege is lenne, hogy saját asztaláéra senki ne...
Amikor a város saját költségén, vagy a Zöld Bicske révén elszállítja, a "lerakó" azt látja, hogy ezt is megoldották helyette, vagyis jöhet a következő adag. Miközben a város által erre fordított pénzből lehetne újabb térköves járdát építeni.

Hasonló állapotok vannak a volt iparvasút Dankó utca mögötti részén is. Szintén jól mutatja, hogy nem a kertvárosból hordják oda a szemetet.

Szintén érdemes lenne vizsgálni - most már saját céggel kooperálva még könnyebb - hogy vajon a péró lakossága hogy is áll hulladékszállítási szerződésekkel.
Jó ötlet a fél m3 beszállítási lehetőség visszaállítása, de amikor minden lerakással ártalmatlanított tonnánként 3, majd 6 ezer forintot fizetni kell a törvény szerint a szolgáltatónak az állam felé, be kell látni, hogy ez csak látszólag ingyenes.

Ez döntötte be a legtöbb szolgáltatót.

Minket ne döntsünk be. A nagy nemzeti együttműködésben futhatná erre is. 

 

 

Az alábbi nagyított műholdképen is látszanak a szemétbuckák. 

Izing 

 

jegenyeműhold.jpg

 

 

 

 

 

 

jegenye.jpg

 

 

hűtttttő.jpg

 

 

sitt.jpg

 

 

 

 

 

 

nokiatorony.jpg

"Szia!
Engedd meg hogy megosszam veled a következőket:
Ma késő délután beszaladtam a SPARba néhány apróságért. Amíg vártam a debrecenire, azt láttam hogy az egyik dolgozó kézen fogva vezet egy fiatal vak párt, kezükben a bevásárló kosárral. Mindenhová kísérte őket, segített a termékek kiválasztásában, készségesen ajánlotta a frissebb péksüteményeket, a kedvezőbb árú cikkeket és cipelte a kosarat. A bevásárlást követően Terike - sokan csak így ismerjük - beült a pénztárba és lehúzta az árukat és azokat egyesével kézbe adva még az elcsomagolásban is segített. Úgy gondolom, hogy példaértékű maga a gesztus is, de a helyszínen átélve még el is érzékenyültem egy kissé ...

Nevet nem írok, mert ez a kis történet nem rólam szól és úgyis tudod ki vagyok." 

A testület ma déltől megtartott rendkívüli nyílt ülésén döntöttek többek között a Kodály Zoltán utca szilárd burkolatának kiépítéséről járdával és vízelvezetéssel együtt. Döntöttek a bicskei reformátusok által megkezdett temetőkerítés városhoz méltóbbá tételéről úgy, hogy mindkét temető esetében temetőnként fél-félmillió forintos összeggel járul hozzá Bicske városa a munkálatokhoz.

A református temető  esetében terveztet Bicske, míg a katolikus részről a fenntartó egyház a terveztetést megtartotta saját feladatul, de a keretösszeg fölhasználódik annak a területnek a méltóbbá tételéhez, ahol bicskei családok szeretteinek sírjai domborulnak.

A tetejébe a tervek szerint mindez még a választások előtt el fog készülni! Úgy legyen.  

Városunk döntése nemsokkal cikkünk megjelenése után született, amiben úgy véltük: ha már 2,4 milliós darabonkénti áron szobrokat helyeztet a város a katolikus templom homlokzatára, akkor talán a temetőkerítések tisztességessé tételének is nagyon itt lenne az ideje.

Ezt a temetői munkát egyébként Máté János esperes vezetésével kezdte meg a Bicskei Református Egyházközség, amikor új kaput kapott a református temető - bicskei (!) mester műve teszi igényessé, helyhez méltóvá a bejáratot, tehát (itt nincs az, mint Bicske Város Kemencéjénél, ahová Tessely Zoltán Tabajdról rendelt asztalokat-padokat, darabját 233 ezerért....) 

Varga Imre plébános, címzetes esperes pedig szinte minden mise végén hirdeti a híveknek, hogy összefogásra van szükség a katolikus temető kerítésének és az egész temető  rendbehozatala érdekében.

Bicske városa ebben a munkában is partnerré vált képviselőinek mai döntésével. A mai ülés volt az első - Tessely Zoltán polgármester hivatali idejét tekintve -, városunk átlag 8 havonta cserélődő jegyzői közül a legújabb jegyzőnek, aki ugyebár a törvényesség őre.... Kezdetnek nem rossz.  

A Bicskei Szó csöndesen örvend annak, hogy nyilvánosságra hozott véleménye nem talált süket fülekre, de tudjuk azt is, hogy ehhez nem kellettünk föltétlenül: elég a Bicskén élőknek végignézni a szóban forgó, rendkívül forgalmas területen.

Megjegyezzük, hogy ugyanez a helyzet a Kodály Zoltán utcával kapcsolatban, ahol írással, olvasói levéllel és fotókkal képviselte a Bicskei Szó az ott élők alapvető érdekeit.

Lényeg: a 740 méter hosszú és 5,5 méter széles Kodály utca 149 millió 473 ezer 259 forintból újul meg a közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező munkája által, új járda és a csapadékvíz-elvezető épül.

A Hársfa utca szilárd burkolatáról nem volt szó.  

A testület számos városfejlesztési kérdésben döntött ma ülésén, alig kettő hónappal a választás előtt.

Itt volt az ideje!

 

Hadd tegyük hozzá, hogy a vasútparttól a Feltámadunk feliratú kapuig tartó járda mentén, ahol embertömegek haladnak el naponta, ami mentén folyton parkolnak, hosszú és bokáig érők tócsák állnak eső esetén. Egy kőműves iskolatársam, aki most Németországban dolgozik, azt mondta: írjam már meg, hogy ő megcsinálja ingyen, fölméri, megmondja mit kell hozzá a helyszínre hoznia a városnak, adjanak mellé egy-két segédet, aki látott már varjút karón és ő két-három nap alatt rendbe teszi az egészet. Mert nem is érti, hogy egy városban hogy nincs annyi büszkeség, annyi figyelem, annyi önérzet, hogy egy forgalmi csomópont mentén ilyen gagyi állapotokat megenged.   

Azt mondta, nekem, hogy ő hiába nézi, hiába sír miatta, ha én a blogban közzéteszem, hogy nyilvánossá teszem, könnyebben megoldódhat. Mint már sok minden, talán ez is elintéződik a nyilvánosság ereje által.

Addig kell felvetni, míg fontos nekik a kampányhoz. Sokan járnak arra, frekventált terület nap, mint nap.

Persze, tele van a város ilyen helyekkel, ahol régen szükséges lenne a felújítás, ám elsősorban azon útvonalakban kell  gondolkodni (lásd: Kisfaludy járdaépítés), ahol a "tranzit" gyalogos forgalom nagy, pl. a fenti járdaszakasz, vagy a Batthyány utca, ezt követően lehetne ütemezetten, az ide kapcsolódó utcák járdáit megépíteni, felújítani.

Az ütemezés természetesen nem választási évek kellene jelentsék. 

 

Izing

 

A testületi ülésről a város hivatalos portálján nem szerepelt semmilyen információ, helyszínét és időpontját telefonon tudakoltuk meg. Ezt a helyszínen kértük és kaptuk azért, hogy dolgozhassunk belőle, végül úgy döntöttünk, legjobb ha egyben látja minden olvasónk, akit velünk együtt érdekel a bicskei élet - A szerk.   

    

meghívó1.jpg.jpg

 

 

 

    

meghívó2.jpg.jpg              

 

 

 

Négy személygépkocsi összeütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszának 30-as kilométerénél, emiatt teljesen lezárták az utat - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság kedden az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint egy ember megsérült.

A forgalmat a bicskei lehajtónál leterelik, visszatérni a zsámbéki felhajtónál lehet.

Farkas-Bozsik Gábor, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a járművek a két haladósávot foglalják el.

A baleset néhány száz méterre történt egy korábbi ütközéstől, ott a korábbitól eltérő tájékoztatás szerint hét jármű - két kamion, egy kisteherautó és négy személygépkocsi - ütközött össze. Két könnyű sérültet kórházba vittek - közölte a katasztrófavédelmi szóvivő.

 

Walt Whitman: Ó kapitány! Kapitányom!

 

Ó Kapitány! Kapitányom!

 

Ó kapitány! Kapitányom! A félelmes útnak vége,

Hajónk nyerte a nagy csatát, uram eljött a béke.

Közel a parthoz harangok szólnak, a kikötő népe ünnepel,

Csillogó szemek figyelik hajónk, ahogy komoran úszik el,

    De Ó jaj! Ó jaj! Ó jaj!

    Vörös vércsepp koppan,

    S a kapitány a fedélzeten

    Vérbe fagyva, holtan.

 

Kapitány! Ó kapitányom! a harang érted kondul,

Kelj fel – hiszen zászló leng – a néped érted tódul,

Harsogó kürtöknek, szalagos csokroknak ki tud ellenállni,

Téged hív a hullámzó tömeg, a hőst akarják látni.

    Kapitányom! drága atyám!

    Karom fejed alá fontan,

    Mily szörnyű álom látni téged

    Vérbe fagyva, holtan.

 

De a kapitány nem válaszol, ajka néma bágyadt

Nem érzi már tartó karom, arca békés, sápadt,

Hajónk kiköt, horgony csörren, az útnak most már vége,

A győztes hajó elérte célját, s visszatért a révbe.

    Örvendjetek, zsibongjatok!

    Én nem mozdulok onnan!

    Hol a kapitányom fekszik,

    Vérbe fagyva, holtan.

port_ka_1407864665.jpg_306x408

Szia!

Ma a Szent István úton láttam 4 helyen az úttestre kirakva ilyen műanyag rekeszeket, felhívva a bodzázók figyelmét az átvételre. A tisztelt vállalkozónak a nyugtaadás közepette biztosan elkerülte a figyelmét, hogy a "hírdetését" az úttestre sikerült elhelyeznie. Szerinted eléggé feltűnő helyen van, hogy észrevegye az akinek a dolga, hogy észrevegye a közúti forgalomra veszélyes objektumokat? Egy szavunk sem lehet, ha pénteken az őstermelők is ilyen frekventált helyen árulják a portékáikat! 

Üdvözlettel: M.E.

szem_tgimip_lya_1407864861.jpg_960x720

 "Kedves Antal! Köszönöm a segítséget.  Reggel rendbe tettük közös erővel ezt a területet. A szemetet jómagam a Zöld pótos autó sofőrjével szedtük össze több zsákba. az ember magasságú gazt levágták, és azt az ígéretet kaptam, hogy össze is szedeteik az erre hivatott személyekkel. Végre sikerül  ettől a bűztől megszabadulni.

További szép napot kívánok . Üdvözlettel, Judit"

Egy az Isten

Címkék: vélemény menekülttábor

2014.08.11. 20:59

Az állítólagosan Európában megjelent fertőző betegséggel kapcsolatban közlünk bicskei vonatkozású tényeket is.

A hazugságokkal ellentétben a bicskei táborban minden kérelmező azonnali és gyors egészségügyi szűrővizsgálaton esik át. Amennyiben a menekülttábor egészségügyi szolgálatának dolgozói úgy látják, hogy a kérelmezőnek szemmel láthatóan olyan problémái mutatkoznak, amik például járványügyi szempontból is rosszul hatnának kezelés nélkül a betegre, a tábori környezetére és a befogadó lakosságra  - azonnal intézkednek táboron belüli vagy kórházi kezeléséről.

A bicskei menekülttáborban, ami Magyarország első befogadó állomásaként kezdett működni több mint negyedszázada – összegyűlt elég tapasztalat ahhoz, hogy megnyugtató módon történjék a menekülttábori egészségügyi szűrés a szakemberek részéről minden kérelmező esetén.

Az Európába behurcolt fertőző esetektől nem a menekültek miatt kell tartani, hiszen őket a hatóság egytől-egyig szűrővizsgálatnak veti alá. A betegségeket inkább azon turisták, utazók  hurcolják be óhatatlanul, akik utazásaik  előtt nem oltatják magukat, hazaérkezésük után nem vizsgáltatják meg magukat, mert nem érzik szükségét vagy nem jut eszükbe.

Különös és sajnálatos, de bizony tény: a befogadó város, Bicske régen, vagy soha semmilyen betegségre meg nem szűrt lakói, vagy egyszerűbben köztünk alig szűrtek között arányaiban több lehet a fertőző beteg, mint ebben a kisebb és folyamatosan monitorozott, vizsgált tömegben, akiket menekülteknek nevezünk. Mert "Több dolgok vannak a földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes."

Nemrégiben egy rettegett betegség (anthrax) ütötte fel a fejét Magyarországon úgy, hogy a gazda a nyilvánvalóan beteg marháit a közétkeztetésnek adta el. A másik a nádvágó láz (leptospirózis), amely a rágcsálókról terjedhet emberre - szintén elindult a profitorientált, de trehány emberek jóvoltából. Egyik esetben sem történt semmi. Inkább ezektől kellene félni... 

Vannak teljesítmény nélküli, gyűlölködésre építő, magukat kereszténynek nevező csoportok, akiknek nem marad más így kampány előtt, mint önmaguk heccelése, a gyűlölködés parazsának szítása. Megérnek egy legyintést. 

Amikor legközelebb látjuk hasonló minőségű fórumhírüket a bicskei menekülttáborról, jusson eszükbe az, mennyivel jobb nekünk, hogy saját hazánkban élhetünk és nem vagyunk egy idegen ország idegen településének "Csabdi útján" egy barakkban, hanem itthon vagyunk. Mi még akkor is itthon vagyunk, ha az emberiség története valójában a migráció története. 

Jusson eszünkbe a kampány előtti manipulációk előtt ebben a témában:     

egy bicskei család a napokban összeismerkedett egy angolul nagyon jól beszélő szír kisfiúval, aki édesapjával érkezett Bicskére. Házukat tüzérségi találat érte. Az édesanya azonnal meghalt. Apa és fia, akik most itt élnek Bicskén, ebben a magyar kisvárosban, Európa kellős közepén - azért maradhattak életben, mert a gyilkos találatkor a mecsetben imádkoztak.

Egy az Isten. 

 

 

ia

A Kossuth utcán rendőrautó áll az úttesten a Randevú Cukrászdánál és arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy az útszakasz lezárva.  

A Készenléti Rendőrség tűzszerészei megsemmisítették az eszközt. Lakosságvédelmi intézkedésre sem volt szükség - tudta meg lapunk az FMRFK Sajtószolgálatától. 

Milán pécsi útja

Címkék: rendőrség

2014.08.11. 10:59

milanka_1407746555.jpg_503x334

A 18 fehérvári nyomozóval, 40 járőrrel, 42 készenléti nyomozóval, 8 mélységi ellenőrzést végző rendőrrel és egy nyomkövető kutyával a négyéves Milán felkutatásán dolgozó FMRFK és a szülők is köszönik az olvasók közreműködését.

Milán a székesfehérvári buszpályaudvaron egy óvatlan pillanatban felült a pécsi buszra és egy ország kereste, amikor Pécsre érve a Volán Forgalmi Irodája jelezte a Fejér Megyei Rendőr Főkapitányságnak Milán Pécsre érkezésétEkkor a kisfiú arcképét faxon is elküldték Székesfehérvárról Pécsre az azonosítás érdekében. Eztán a rendőrök és a szülők Pécsre indultak Milánért, a nagy utazóért és hazahozták.  - derült ki a lapunkat tájékoztató Horváth Diána, az FMRFK sajtóügyeletesének szavaiból.

Mi csak annyit teszünk hozzá: nagyon jó, hogy ez lett a történet vége.  

 

ia

"Csodálkozom hogy ebben témában még nem született  beírás és cikk, mert most már jó ideje,hullámokban, este, éjjel és hajnalban förtelmes csatorna szag árasztja el a Kisfaludy lakótelep 21-es épületének környékét. .
Gyanítom hogy a Szent István út és az uszoda közti patakba,valamelyik befolyóján keresztül eresztenek valahonnan ilyen undorító szagú folyadékot. A lakótelep Bicske Szíve Parkra néző lakásait, melyeket déltől telibe süti a nap, nem lehet éjjel sem lehűteni, szellőztetni,anélkül hogy meg ne teljenek az átható, fullasztó bűzzel. Ezt az augusztus 19-20-i esti programok látogatói és előadói is "élvezni" fogják. Borzasztó, hogy miért nem lehet zárt csatorna rendszerbe engedni az ilyen szennyvizet bárhonnan is származik."

 

Név és cím

 

milanka_1407607455.jpg_503x334

Azonnal jelentkezzen a Rendőrségen, aki látja a Milánt!

A rendelkezésre adatok szerint 2014. augusztus 9-én 17 óra 30 perckor a Székesfehérvár, Piac téren lévő autóbusz pályaudvaron családja mellől eltűnt egy négy éves kisfiú.  

 

Eltűnésekor Milán világoskék farmert, fehér alapon színes csíkos póló viselt. A 4 éves gyermek 112 cm magas, 25 kg súlyú, kék szemű, szőke rövid hajú.

 

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, aki látja Milánt, vagy információja van hollétéről, azonnal hívja a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot.

 

Vajon mi lehet a hivatalos szombat délelőtti dolga Pálffy Károly hitoktatónak, alpolgármesternek, a bicskei Fidesz polgármester-jelöltjének (aki önmaga főállású alpolgármesteri állását, fizetése megduplázását  vakmerően, bátor szívvel, mindent kockára téve és bátran kiállva Bicske város lakói érdekeiért megszavazta kezének fölemelésével önmagának) hogy a hivatali autóval furikázik a településen?

A kérdést - ha nem is pontosan így - kedves olvasónk fogalmazta meg.

Úgy gondolom, nem érdekel hová utaztattuk éppen a jó embert az Adófizetők Pénze Travellel.

De magasodjon előtte településünk korábbi alpolgármesterének emléke, aki nem kért a várostól még tiszteletdíjat se, csak alacsony költségtérítést - ő így (is) tett Bicskéért.

Mert lokálpatrióta volt. 

Pálffy Károlynak javasoljuk, hétvégén saját járművel, saját költségre mozogjon, ahogyan Bicske város lakóinak jelentős része is teszi.

Szaktanácsunk 0Ft+Áfa/hó. Csak neked. Csak most.       

 

ia

"Szellemtanya rejtőzik Csákváron"

Címkék: csákvár

2014.08.08. 21:48

   Részletek.....

Zánkán, a Bicskei Táborban töltötték alkotói hetüket a bicskei újságírópalánták, akik tanév közben a Nagy Károly Városi Könyvtárban járnak össze rendszeresen - írni, olvasni, tehát gondolkodni.  

Itt egy Balaton szelet, ami tőlük érkezett.... 

balatonszelet.jpg

Nincs bomba a Sparban

Címkék: rendőrség spar

2014.08.08. 09:09

Mint az FMRFK ma reggel érkezett válaszából kiderült, a Spar központot tegnap 9 óra 4 perkor érkezett bombafenyegetés miatt ürítették ki a rendőrök és 13 óra 25 percig a terület átvizsgálása során a bejelentéssel összefüggésbe hozható tárgyat nem találtak.

A bombaárak után viszont több-kevesebb sikerrel továbbra is kutatnak a vevők....